โครงการพิธีไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 27/08/2558 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 27/08/2558 เวลา 17:00
สถานที่จัด ห้องประชุมแคทลียาควีนสิริกิติ์ อาคารศูนย์กล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะศิลปศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การไหว้ครู เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่จะทำในช่วงเปิดภาคการศึกษา เป็นประเพณีสำคัญที่มีมาแต่โบราณ ถือเป็นพิธีกรรมที่แสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้ และทำให้เราสามารถนำไปประกอบวิชาชีพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต โดยทั่วไป พิธีไหว้ครูมักจะจัดในวันพฤหัสบดี ด้วยถือว่าพระพฤหัสเป็นเทพที่ส่งเสริมวิทยาการและความเฉลียวฉลาด ซึ่งเป็นคุณสมบัติของครู จึงถือเอาวันนี้เป็นวันไหว้ครู เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในทุกปี สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดพิธีไหว้ครูมาอย่างต่อเนื่อง
ด้วยเหตุผลดังกล่าว สโมสรนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ จึงได้กำหนดจัดโครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมไหว้ครู อันเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ การมีส่วนร่วมอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ทั้งนี้นักศึกษาจะได้รับคำแนะนำในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมจากอาจารย์ประจำคณะฯ ซึ่งถือเป็นสิริมงคลต่อนักศึกษาตลอดจนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตในอนาคต
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 300 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   511 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล