ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101302   นางสาวกรรวี   แจ่มจำรัส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101303   นายกฤตธกร   ปันทะกา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101305   นางสาวกวินนา   แช่มช้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101306   นางสาวก้อย   คำมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101307   นางสาวกัญจณ์ชญา   สมหวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101308   นางสาวกัญญาวีร์   ขุ่ยอาภัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101310   นางสาวกิ่งกาญจน์   พุทชัยสงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101311   นางสาวเกสรา   ทนทาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101312   นายคุณาพงศ์   สูงภิไลย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101313   นางสาวจันทร์จิรา   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101314   นางสาวจารุวรรณ   เอื้อสลุง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101315   นางสาวจุฬารัตน์   บัวใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101316   นายเจษฎากร   ยิ้มประยูร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101317   นางสาวฉัตรฑริกา   บุญเฟื่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101318   นางสาวฉันทชา   วงษ์คำซาว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101319   นายชนาธิป   เกษมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101320   นางสาวชลธิชา   แฮคำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101321   นางสาวชลหทัย   เทียนศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101322   นางสาวช่ออัจฉรา   อินทร์กอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101323   นายชัยพฤกษ์   อิมิวัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101324   นายชัยภัทร   โอสถากุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101326   นายฌาญวิทย์   วัฒนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101327   นายฐาปกรณ์   คำวงษ์ษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101328   นางสาวตรีชฎา   ชูรส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101329   นางสาวไทหย่ง   แซ่เจา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101330   นายธนบดี   กาญจนโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101332   นางสาวธาราภรณ์   ฤกษ์ดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101333   นายธีรภัทร   กัณฑะสิทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101335   นายนัทธพงศ์   จันทร์เรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101336   นางสาวนิตยา   มาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101337   นางสาวนิศามณี   สาคร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101338   นางสาวเบญจรงค์   แสงเพ็ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101339   นางสาวเบญจวรรณ   กันทมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101340   นายปณชัย   ประเสริฐผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101341   นายปภัทร์พนธ์   เปรมศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101342   นางสาวปภาดา   เชาวพ้อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101343   นางสาวปภาวดี   อุปนันชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101344   นางสาวประภาศิริ   สุคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101345   นางสาวพรพิมล   กบิลสิงห์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101346   นางสาวพฤกษาชล   เที่ยงธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101347   นายพลากร   พวงกุหลาบ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101350   นางสาวเพชรน้ำหนึ่ง   กระโห้ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101351   นางสาวภัทรวรรณ   สัมมาวรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101352   นางสาวภัทราพร   บัวทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101353   นายภาณุพงศ์   เมืองจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101355   นายภานุพงศ์   หมอเก่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101356   นางสาวภิรญา   มงคลศิลป์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101358   นายภูวนาถ   กุลณา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101360   นางสาวระวิวรรณ   บุญมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101361   นางสาวรัชนก   นวลยานัส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101362   นายรัชนนท์   พานิช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101363   นายรัชพล   ฤทธิศร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101364   นายโรจน์สุวรรณ   เรือนรักเรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101365   นางสาววชิรญาณ์   ขวัญดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101366   นางสาววนิษฐา   สุภาแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101368   นางสาววรรณภา   ฤทธิไกรเดชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101369   นางสาววริยา   สลุงใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101370   นางสาววริศรา   รัตนภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101371   นายวิทยา   ลาภใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101372   นายศรัณย์   พลชมชื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101373   นางสาวศศินันท์   สุขอัตตะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101374   นายศักดิ์นรินทร์   จันทรทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101375   นางสาวศิรดา   ศุภนาม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101376   นางสาวศิราวดี   อินหาดกรวด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101378   นางสาวสิริวรรณ   ชูโคกกรวด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101380   นางสาวสุธาสินี   ใจพรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101381   นางสาวสุพรรษา   ศรีอ่ำดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101382   นางสาวสุภัคจันทร์   ปันทะนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101383   นางสาวสุรางคณา   ฟักถนอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101384   นางสาวอพิชญา   นิ้มประยูร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101385   นางสาวอรนุช   เผือกจาด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101386   นายอานันทเชษฐ์   ดวงแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101387   นางสาวอารียา   กะสิวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101388   นางสาวอารียา   พีชยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614102302   นางสาวกัลยา   พันลำภักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102303   นางสาวกิ่งฟ้า   เดชเกิด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102304   นางสาวกิติยวดี   สุรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102305   นายเจษฎา   ภักดีไพโรจน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102306   นางสาวฉัตรฑริกา   รัตโนปการ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102307   นางสาวชญานี   อุดมสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102309   นางสาวชลธิชา   สอนกิ่ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102310   นางสาวญาณิศา   พลเจียง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102312   นางสาวฐานิตา   เลิศลำยอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102314   นางสาวดารารัตน์   แสงอาทิตย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102316   นางสาวโทโมมิ   ฮิโรเซะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102318   นางสาวนฤดี   เสรีดวงใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102319   นางสาวนิชกานต์   มูลศิริ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102321   นางสาวนิศารัตน์   มงคลเรืองอำนาจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102322   นางสาวนิสรา   ทิพย์ภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102323   นางสาวเนตรนภา   บุญประกอบ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102324   นางสาวเบญจพร   สุมะโน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102325   นางสาวเบญจาวรรณ   อินต๊ะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102326   นางสาวปรีญาภรณ์   ตนตรง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102327   นางสาวพนิดา   ปองไป : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102328   นางสาวพรพิมล   แจ้งสว่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102329   นางสาวพัชรภรณ์   มณีแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102330   นางสาวพัชรินทร์   คิดอ่าน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102331   นางสาวพัชรี   ภักดีราช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102332   นางสาวพานุกา   จอมเดช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102333   นางสาวพิชญา   จรรยาพิมลกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102334   นางสาวณิรินทร์รดา   วิศิษฐ์ผล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102335   นายพีระพล   กมลลาภวรกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102336   นางสาวภรณ์ชนก   คำตัน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102337   นายภัครพงษ์   บุญสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102338   นายภูมิชัย   สุระกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102339   นางสาวภูริษา   ทองศรีสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102340   นางสาวมัณฑนา   ภู่เกาะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102341   นางสาวมัลลิกา   เขื่อนแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102342   นางสาวรัชนี   ราอี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102343   นายรัฐศาสตร์   ช่วยสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102345   นางสาวรุ่งฤดี   บุญสอน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102346   นางสาววรวีร์   มีเดช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102347   นายวรากร   สุระยศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102348   นายวศิน   จารุเศรณี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102349   นางสาววันวิสาข์   สนินัด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102350   นางสาววัลลยา   เหมือนมาศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102351   นางสาวณัฐกฤตา   สืบไวย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102352   นายศรัณย์   ประกอบชาติ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102353   นางสาวศิญาภรณ์   ศรศิริ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102354   นางสาวศิริกัลยา   โพธานนท์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102356   นายศุภณัฐ   ขันตี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102357   นายสมคิด   ทองภูคีรีไพร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102359   นางสาวสุกัญญา   พรรณจริต : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102360   นางสาวสุวลี   สุริยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102361   นางสาวเสาวณีย์   ทวิชาติธารา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102362   นางสาวเสาวลักษณ์   นุ่มน้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102363   นางสาวแสงประกาย   กันยานะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102364   นางสาวอรญา   ใจกล้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102365   นายอรรคพล   ไชยนิเวศน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102366   นางสาวอรวรรณ   สร้อยไข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102369   นางสาวอัจฉราพร   ตาเฟื่อง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102370   นางสาวอัจฉราพร   พุทธิมา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102371   นางสาวอัจฉราพรรณ   บุญโทย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102372   นางสาวอัญธิราทิพย์   แก้วทิศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102373   นายอุกฤษฏ์   ต้นเถา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5614102375   นางสาวปภาวรินทร์   จินา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714101301   นางสาวกนกพร   อุชาดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101306   นางสาวกานต์ธีรา   ใจนาง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101307   นางสาวกานติ์ชนิต   ตวงสิทธิตานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101308   นางสาวกาลธร   มาสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101309   นายกิตติภพ   ขาวพับ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101311   นายขจรศักดิ์   พิภาค : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101313   นางสาวจตุพร   อภัยวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101317   นางสาวจุฑาทิพย์   ช่างนำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101318   นางสาวจุฬามณี   ศรีคำมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101319   นางสาวฉัตรฑริกา   กันจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101321   นางสาวชนนิกานต์   สัมมาอรรถ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101322   นางสาวชวันรัตน์   เมืองระรื่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101323   นายชวัลวัฒน์   ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101324   นายชัยธวัช   ปั้นศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101325   นางสาวฐิติชญา   ณ วิเชียร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101326   นางสาวปาณิสรา   พรมเผือก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101327   นายณรงค์เดช   สิงห์กัณฑ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101328   นางสาวณัชชา   ถิรกันตวุฒิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101329   นางสาวณัฏฐา   แจ่มใส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101330   นางสาวณัฐณิชา   เหมือนทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101331   นางสาวณัฐวิภา   กิตติเมธีกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101332   นางสาวณิชกานต์   ก๋าบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101333   นายดลกวิน   วรรณภิระ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101334   นางสาวธนภรณ์   เมธาวรนันท์ชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101335   นางสาวธนภรณ์   ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101336   นางสาวธนิฎฐา   วิชา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101338   นางสาวธัญลักษณ์   ธิมายอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101340   นางสาวธิราวาดี   เปียงดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101341   นายธีรนัย   ยุวศิริกุลชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101343   นายนพเดช   สิงห์จู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101344   นางสาวนภัสสร   พันธุ์หาญ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101345   นางสาวนภาพร   กันธาทิพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101348   นางสาวนาลิศา   บุญทวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101350   นางสาวนุชรี   ชูช่วย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101351   นายปฏิภาณ   แซ่เตีย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101352   นางสาวปานจันทร์   วัชรีเสวิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101353   นางสาวปิยวดี   แซ่ฉั่ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101354   นางสาวเปมิกา   อู่ทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101355   นายพชร   ไชยบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101356   นางสาวพรพรรษา   เหมือนทองแท้ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101357   นางสาวพรรณราย   จงประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101359   นางสาวพิจิตรา   สินพูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101360   นางสาวพิไลวรรณ   ภาชนนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101361   นางสาวพุฒิกรอง   ศิวกรพิพัฒน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101362   นางสาวภัทราพร   อุ่นวงค์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101363   นางสาวภัทราวดี   เเจ้งอินทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101364   นายภูมิธนิศวร์   สงวนดีกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101365   นายภูมิภัทร   ไคร้สร้อย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101366   นายอติเทพ   แก้วสุริยะศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101367   นางสาวมัลลิกา   กับปุละวัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101371   นางสาวเมวิยา   กังวานวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101372   นายยุทธพงศ์   ต๊ะนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101374   นายรัตตัญโญ   โพธิพฤกษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101375   นางสาวรุ่งอรุณ   กุยวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101377   นางสาวลัลน์ลลิต   อินทร์ต๊ะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101378   นายวชิรานุสรณ์   ธรรมไชยกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101379   นางสาววทันยา   ศิริประเสริฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101380   นางสาววนิดา   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101381   นายวรพล   ยานวัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101382   นางสาววันทนีย์   พงษ์ธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101385   นางสาวศรุตยา   ปะทะมะเทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101387   นางสาวศศิภา   จีระวัฒนาวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101388   นายศักย์ศรณ์   ทัศนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101389   นางสาวศิรินทร   บุญทวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101390   นางสาวศิริพร   เพชรออด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101391   นายศุภวัฒน์   ยศชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101393   นายสิทธิชัย   ประกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101394   นางสาวสุกฤตา   วชิรธนากร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101395   นางสาวสุดารัตน์   โชติกิตติศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101396   นางสาวสุทธิญา   เตือนราษฎร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101397   นายสุทัศน์   ยกบัตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101398   นางสาวสุพิชชา   สุธาพจน์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101400   นางสาวสุมิตรา   ตุ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101401   นางสาวสุรีย์พร   บุญมี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101403   นางสาวหฤทชญา   ลอยพรหม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101404   นางสาวอธิชา   แซ่มั่น : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101405   นายอธิเบศร์   การไว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101406   นางสาวอนงค์นาฎ   สิญจวัตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101407   นางสาวอภิรดี   จุ้มฝน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101408   นางสาวอรญา   ลักษณะลม้าย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101409   นางสาวอรทัย   บุญเรือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101410   นางสาวอักษราภัค   แพทย์เมืองจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101411   นายอัครวัฒน์   ราตรีสวัสดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101412   นางสาวอัจฉราพรรณ   อุทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101413   นายอำพน   แก้วมณี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101414   นางสาวอินทิรา   หินกำปัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714101416   นายเอทัศน์   ทองจันทร์แก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5714102301   นางสาวกชกร   น้อยหว้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102302   นางสาวกชวรรณ   มะโนพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102304   นางสาวกนกวรรณ   โสภา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102305   นายกมล   รินคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102306   นางสาวกมลพรรณ   วงค์วิจิตร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102308   นางสาวกาญจน์กนก   ไชยจันลา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102310   นางสาวคริษฐา   โลนันท์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102311   นางสาวจารุวรรณ   มากยก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102312   นางสาวจุฬาลักษณ์   จินดา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102313   นางสาวชนัญญ์ชิดา   ปิติปุณยรัชต์กุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102316   นางสาวณัฐญา   ภู่กำจัด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102317   นางสาวณัฐนันท์   ศิริอดุลย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102318   นางสาวณัฐวิภา   นพเจริญกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102319   นางสาวณิชากร   พันเสรีวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102320   นายต้นสัก   ภัทราดูลย์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102321   นางสาวทิพวรรณ์   เผยวัจน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102322   นางสาวทิพวัลย์   บุตรอุดม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102323   นายธนพล   ศิริขวา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102324   นางสาวธนาภรณ์   แรงดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102325   นางสาวธัญญาเรศ   อุ่นแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102326   นายนนธกร   ดวงต๋า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102327   นางสาวนริษา   จันพรมมิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102328   นางสาวนาถกมล   ปิ่นสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102329   นายนิพพิชฌน์   ไชยชนะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102330   นางสาวบงกช   สุขสุเมฆ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102331   นางสาวปทุมวรรณ   ยอดสาร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102332   นางสาวปพิชญา   ประสงค์เจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102333   นางสาวปพิชญา   เรืองฤทธิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102334   นางสาวปุญญาภา   ชยปิยสิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102336   นางสาวปริญญาพร   วรินทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102337   นางสาวปาริชาติ   สุริยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102338   นางสาวปิยธิดา   ปรางสุวรรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102339   นางสาวปิยะดา   อินตาวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102341   นางสาวปูชิตา   ทวีเชื้อ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102342   นายพัธรวิชญ์   เกตุชาติ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102343   นางสาวพิชชานันท์   ปันจี้ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102344   นางสาวพิชญ์พิมล   วรรณาลัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102345   นางสาวพิชญ์สินี   ยอดภิระ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102346   นางสาวแพรไพลิน   เต๊ะอั้น : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102347   นางสาวโยษิตา   สิ่งที่สุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102348   นางสาวรวีวรรธน์   เรืองวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102349   นางสาวรัญชนา   ทิมขลิบ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102350   นายรุ่งระวิน   แก้วชมภู : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102351   นางสาวรุจีรัตน์   สอนยศ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102352   นางสาววรรณวิภา   จันเพ็ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102353   นางสาววริศรา   วงษ์พานิช : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102354   นางสาววสุนธรา   สุวี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102355   นางสาววัชรี   อุ่นผาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102356   นางสาววิภาพร   ไชยะ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102357   นางสาวศศิพิมล   ล้อมเขตต์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102359   นางสาวสุชิวา   บุญน้อย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102360   นายสุทธิพงษ์   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102361   นางสาวสุธิดา   เจริญธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102362   นางสาวสุธิดา   เมืองเปี้ย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102363   นางสาวเสาวลักษณ์   ทาเกิด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102365   นางสาวอภิชญา   ธุมาลา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102366   นางสาวอมรรัตน์   เบ็ญอาหลี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102367   นางสาวอรปรียา   ใจพลแสน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102368   นางสาวอาทิตญา   โมรา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5714102369   นางสาวอารีรัตน์   บุญเลา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5804106362   นางสาวจีริสุดา   หิรัญมงคลวงศ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 3ชั่วโมง
5814101301   นางสาวกนกพร   บำรุงนอก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101302   นางสาวกรรณิการ์   เชียงมูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101303   นางสาวกาญจนาพร   ใจกว้าง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101304   นางสาวขวัญจิรา   ทองวาฤทธิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101305   นางสาวขวัญพร   ไวว่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101306   นายคณาวุฒิ   ปะละชัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101308   นายจรณินท์   เชาวน์ฐายี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101309   นายจิณวัฒน์   คำนุช : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101310   นางสาวจิณห์นิภา   มณีกิจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101311   นางสาวจิตราพร   ใจคำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101313   นางสาวจุฑารัตน์   ภู่โต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101314   นางสาวเจนจิรา   กันทะถ้ำ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101315   นางสาวชารีรัตน์   เทพสาร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101316   นางสาวชิดชนก   ประดิษฐ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101317   นายชินวัตร   พรหมเทพ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101318   นางสาวชุติมา   เริ่มกูล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101319   นางสาวฐานิต   แก้วไชษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101320   นางสาวฐิติมา   สถิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101321   นายณภัทร   อนันตวงษ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101322   นางสาวณัฐนิชา   ยศโชคธนานนท์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101323   นางสาวณัฐพรรณ   มีอยู่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101324   นายณัฐพัชร์   ลิ้มสร้อยเพ็ชร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101325   นางสาวณัฐสินี   คะชะสะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101326   นางสาวณิชกานต์   ฝายศักดิ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101327   นายทศพล   เต็มดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101328   นางสาวทิพมน   สุขเกษม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101329   นางสาวธนพร   แก่นจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101330   นายธนวัฒน์   วงศ์ใจ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101331   นายธนาคาร   นิติโยธิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101332   นางสาวธัญลักษณ์   ประจักษ์สูตร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101333   นางสาวธัญลักษณ์   ปันวารี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101334   นางสาวนภัสวรรณ   มรรคกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101335   นายนันฐวัฒน์   อรุณกิจทวีลาภ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101336   นางสาวนันทนัช   สุทธกุล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101337   นางสาวนันทวรรณ   สี่พร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101338   นางสาวนุชรี   วรรณฉวี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101339   นางสาวบุษยา   ไชยเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101340   นางสาวปทุมพร   ตาเจริญเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101341   นางสาวปลายฟ้า   แย้มทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101342   นางสาวปัณฑารีย์   ใจมุข : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101343   นางสาวปาริชาติ   สิทธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101344   นางสาวพลอย   วิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101345   นางสาวพัชริน   มะโนวรรณ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101346   นายพัฒชาคริต   เตชะติ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101347   นายพิจัย   บุญเสถียรวงศ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101348   นายพิชชานนท์   เจริญวัฒนวิญญู : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101349   นางสาวพิมพ์พลอย   ฤกษ์นิรันฏร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101350   นางสาวพิมพ์เพชร   ศรีอิ่นแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101351   นายภัทรพล   ขำโต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101352   นางสาวภัทรภร   แย้มเกตุหอม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101353   นางสาวภัทรสุดา   ติ๊บไหว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101354   นางสาวภัทราภรณ์   ขันดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101355   นางสาวภัสสรา   สุขกาญจนะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101356   นางสาวลลิดา   ศิลปนาฬิก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101357   นางสาววรกมล   ตรีทศ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101358   นางสาววรรณวลี   วนไธสง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101359   นายวราวุธ   กองยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101360   นางสาววริยาภรณ์   จุลธง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101361   นางสาววฤณดา   ธราธารกุลวัฒนา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101362   นายวัชรพันธ์   ญานะ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101363   นายรติชา   ฉายพล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101364   นางสาววิกานดา   ป้อเครือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101365   นายวีรพงศ์   พะแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101366   นายศราวุธ   เจิมจันทร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101367   นายศัทธาธิต   ลายมังกร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101368   นางสาวศิริลักษณ์   เมฆิน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101369   นางสาวศิริลักษณ์   วงศ์ศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101370   นางสาวศุบภนิดา   บุญขัน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101371   นายศุภกฤต   ไต้ลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101372   นายสมลักษณ์   เป็งสินธุ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101373   นางสาวสมิตา   กิจนิมิตผล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101374   นางสาวสรญา   เส้งเสน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101375   นางสาวสุชัญญา   บุษดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101376   นางสาวสุทธิวรรณ   อูปทอง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101377   นางสาวสุภัทิรา   อุปถัมภ์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101379   นางสาวหทัยชนก   กัญญาธิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101380   นายอดิศักดิ์   จันทะวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101381   นางสาวอธิชา   เสฏฐวุฒิวงศา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101382   นายอนุวัฒน์   พุฒเกิด : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101383   นางสาวอรดา   ใจดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101384   นายอรัญ   ชาเหลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101385   นางสาวอรัญญา   เมฆลา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101386   นางสาวอรุณรัตน์   คำเหล็ก : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101387   นางสาวอาริศรา   แก้วปิงเมือง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101388   นายอิทธิพัฒน์   ทองศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814102301   นางสาวกนกพร   กันทะละ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102302   นางสาวกนกวรรณ   สุริยา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102303   นางสาวกริตรา   จันทร์อ้าย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102304   นายกฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102305   นางสาวกัญจนาลักษณ์   เหล็กกล้า : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102306   นางสาวกัญญาวีร์   ภักดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102307   นางสาวกัลย์สุดา   แสวงรุจิธรรม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102308   นางสาวกัลยา   เพชรศิลาชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102309   นางสาวกาญจนา   อรุณวงศ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102310   นางสาวกาญจนาภรณ์   ใจอ่อน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102311   นายจิณณครุฑา   ช่างเจริญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102312   นางสาวกิตติยา   ทาเรือน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102313   นางสาวกุลสตรี   แสงจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102314   นางสาวจรรยา   มากดี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102315   นางสาวจรินนาชญ์   พิมานเชวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102316   นางสาวจริยา   พิมพ์ตรา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102319   นางสาวจุติพร   ปฐมรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102320   นางสาวจุฬารัตน์   ศิริโนนรัง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102321   นางสาวเจนจิรา   จันต๊ะต๊ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102322   นางสาวเจนจิรา   รุ่งเรือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102323   นายฉัตรชัย   เจริญผล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102324   นางสาวชญานิศ   เนียมสุวรรณ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102325   นางสาวชนาพร   คำสุข : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102326   นางสาวชลินภากรณ์   อัศวโชค : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102327   นางสาวชวัลพัชร   ศิริอังกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102328   นางสาวโชติกา   แซ่จาง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102329   นายณฐนน   ทิพยดากุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102330   นายณัฐกฤษ   กาใจ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102331   นางสาวณัฐชยา   ไชยชาญยุทธ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102332   นางสาวณิชารีย์   แสงสนิทโชค : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102333   นางสาวทัศนันทน์   ขำบ้านหลวง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102334   นายทินภัทร   บุญจันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102335   นายธนพล   ชำนาญนา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102336   นางสาวธัญจิรา   แสงสว่าง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102337   นางสาวธัญลักษณ์   แซ่โล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102338   นายนนทนันท์   นันทะชัย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102339   นางสาวนภาพร   ใฝ่มิตรอารี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102340   นายนอร์ริน พีร์   ไชยวุฒิมงคล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102341   นายนัฐติพงค์   ตาบุญ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102342   นางสาวนารีญา   สิงหนสาย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102343   นางสาวนิภาธร   แก้วนุ้ย : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102344   นางสาวประการัง   อรัญญานันท์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102345   นางสาวปิยพร   ใจมุก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102346   นายพัชร์สิตา   ศุภอรรถกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102347   นางสาวผกาทิพย์   บุญชิด : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102348   นางสาวพรธีรา   จันทาโลก : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102349   นางสาวพิมพ์ตะวัน   บำรุงรส : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102350   นางสาวภัทรานิษฐ์   มณีจอม : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102351   นายมกรพงศ์   พิสิฐบุตร : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102352   นางสาวมธุรดา   แสงบุญเรือง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102353   นางสาวมัทนา   ภมรสุจริตกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102354   นางสาวมัลลิกา   จอกแก้ว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102355   นางสาวเมธาพร   โตตั้ง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102356   นางสาวเมธาวี   ตั้งคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102357   นางสาวเมริษา   ลือชาติเมธิกุล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102358   นางสาวยลธิดา   มณีวงษ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102359   นางสาวรดา   โสภาพ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102360   นางสาวรัตติยากร   อินธิจักร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102361   นางสาวราชาวลี   สกุลประดิษฐ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102362   นางสาวรุ่งทิวา   กันทะวงค์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102363   นางสาววราภรณ์   ปุกคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102364   นางสาววรินทร   ขันคำ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102365   นางสาววริษา   พุฒิไชยจรรยา : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102366   นางสาววาสนา   เชื้อจีน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102367   นายวิทวัส   วรรณคนาพล : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102368   นางสาววิเวียน   คะศรีทอง : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102370   นายศราวุฒิ   อินทร์จันทร์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102371   นางสาวศลิษา   อัษฏเมธี : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102372   นางสาวศิรประภา   กุนเกียว : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102373   นายศิริชัย   อยู่สมบูรณ์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102374