โครงการประกวดโคมยี่เป็งเชียงใหม่

วันที่เริ่มต้น 01/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/12/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาทางด้านการเกษตร และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคเหนือที่มีวัฒนธูรรมด้านการเกษตรมาช้านาน โดยการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เป็นการธำรงรักษาและสืบทอดศิลปวัฒนธรรมและท้องถ่ิิ่น หรือวัฒนธรรมประจำชาติที่ดีงามให้ดำรงอยู่ ด้วยการปลูกฝังอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมที่สามารถชี้นำสังคม ในฐานะที่เป็นปัญญาชนของสังคม ในการธำรงรักษาศิลปวํมนธรรมประจำชาติให้ดำรงอยู่
ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุก ๆ ปี ชมรมผู้ประกอบการย่านไนท์บาซาร์ จัังหวัดเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงคุณค่าของงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ จึงร่วมกันจัดงาน "เทศกาลโคมยี่เป็ง" เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์สืบทอดงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่ง "โคม" ถือเป็นของบูชาใช้สักการะพระเกตแก้วจุฬามณีและเป็นสัญลักษณ์ ของประเพณียี่เป็งของชาวล้านนามาช้านาน
ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดส่งขบวนแห่โคมเข้าร่วมประเพณียี่เป็งด้วย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกัน ในการทำกิจกรรมกันเป็นหมู่คณะ และทั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีอันดีึงาม ของท้องถิ่นให้ยังยืนสืบต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล