โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาผู้มีความ สามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี และนาฎศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558

วันที่เริ่มต้น 31/03/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรีและนาฎศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558 ไปแล้วนั้น ซึ่งเมื่อได้รับการคัดเลือกแล้วจะต้องเข้ารายงานตัวเข้าเป็นนนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยฯ แล้วจะต้องเข้าฟังการปฐมนิเทศ เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ที่ผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ดนตรี และนาฎศิลป์ ดังกล่าว จึงได้เสนอจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 140 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล