ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5801101307   นางสาวกัลยกร   เรืองแจ่ม : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101310   นายจักรพงษ์   อ่อนนอ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101312   นายจิรกิตติ์   อินปั๋น : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101342   นายพิทยพัฒน์   ไชมาคำ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801101363   นายสิทธิโชค   ปราระมียอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5801102330   นายเจนณรงค์   วงแก้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102349   นายณัฐพงษ์   สุภาษี : พืชสวน (ไม้ผล) 3ชั่วโมง
5801102397   นายพัชรพล   แสงสุข : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 3ชั่วโมง
5801102455   นางสาวศุภากร   ภูพานใบ : พืชสวน (พืชผัก) 3ชั่วโมง
5801113343   นางสาวสุปริญญา   ก้อนแก้ว : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801113351   นางสาวอ่อน   ปู่หมั่น : ปฐพีศาสตร์ 3ชั่วโมง
5801124321   นายปฏิภาณ   พรมเสน : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5801222018   นายธนโชติ   จันทร์สุข : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5803101318   นายชาญชัย   เลิศพลานันท์ : วิศวกรรมเกษตร 3ชั่วโมง
5803102302   นางสาวกัลยารัตน์   แซ่เฒ่า : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5803103328   นายพิชญพงศ์   ทรงเจริญ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3ชั่วโมง
5803104319   นายสรวิศ   พุทธอินทร์ศร : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 3ชั่วโมง
5804104323   นางสาวปทุมวรรณ   สมงาม : สถิติ 3ชั่วโมง
5804105301   นางสาวกนกวรรณ   ไพรวัลย์ : คณิตศาสตร์ 3ชั่วโมง
5804108337   นางสาวอสมาภรณ์   ทูปแป้น : เคมีอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสิ่งทอ 3ชั่วโมง
5805101304   นางสาวกวินนา   มิดดา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101338   นายธิธ์ติวุฒิ   มวลกิจนิตยชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101344   นายปฏิภาณ   ทุ่งละออ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101350   นางสาวปัฐมพรรณ   ลำพุทธา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101382   นายศรัณย์   พุทธวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101403   นายอภิวัฒน์   ไชยอุป : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805101406   นายอรุณโรจน์   กันทา : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805104304   นายกษกรณ์   ใจแข็ง : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104305   นายกัญจน์ชนน   นามวงษา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104307   นายกันตินันท์   เสนีวงศ์ ณ อยุธยา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104313   นางสาวกิตติยา   คำปัน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104314   นายกิตติศักดิ์   ธรรมเมตตากุล : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104350   นายนิธิกร   ณัฏฐ์อุรุชา : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104354   นายปรวุฒิ   โถเงิน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104355   นางสาวปริยาภัทร   สนิทรัมย์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104380   นายวงศกร   เทพเสาร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104383   นายวรวุฒิ   วงษ์สุรินทร์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805104384   นางสาววรารมย์   ทองหนัก : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805201336   นางสาวพิงค์นภา   อุปนันชัย : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5805204319   นางสาวธัญชนก   คำออน : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204343   นายสรธร   เจริญกิตตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5805204344   นายสรวิศ   เจริญกิตตน์ : การบริหารท้องถิ่น 3ชั่วโมง
5806101349   นางสาวฐิติรัตน์   นันตา : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101372   นายธนพล   จั่นทับทิม : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101477   นายวุฒิชัย   ใจคำ : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101493   นายสยาม   ผิวขาว : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806101500   นางสาวสุจิตกานต์   หงสไกร : การจัดการ 3ชั่วโมง
5806102390   นางสาวทิพย์สุดา   ปงปัญญายืน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102412   นายนัทธพงศ์   อุ่นอกแดง : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102451   นายภาคภูมิ   จงสิริวัฒน์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102494   นางสาวศิริพร   โพธิ์เนียร : การตลาด 3ชั่วโมง
5806102503   นายสราวุธ   ทับเลื่อน : การตลาด 3ชั่วโมง
5806103033   นางสาวดวงนภา   แสงคำ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103043   นางสาวธัญญาวดี   เมืองไชย : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103058   นางสาวปนัดดา   คำเฝ้า : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103461   นางสาวศรวดี   ราชประสิทธิ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5806103514   นางสาวอุบลวรรณ   จิตตวิง : บัญชี 3ชั่วโมง
5806104363   นางสาวญาณิศา   ภักดีสาร : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104372   นายณัฐพล   อุ่นคำ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104446   นางสาวภรณ์ชิตา   จิตนาน : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104478   นางสาววนิชยา   แลใจ : การเงิน 3ชั่วโมง
5806104537   นางสาวอรปรียา   มูลสม : การเงิน 3ชั่วโมง
5806105037   นายรัชชานนท์   บุญมี : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5806105398   นางสาวสุภัสสร   เตชะสาย : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 3ชั่วโมง
5809101305   นายกฤษณะ   หมูมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101334   นางสาวดวงพร   กาวรรณ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101343   นายนรินทร์   สมประสงค์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101353   นางสาวปรารถนานุช   หัวเพชร : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101361   นายพัชรพล   นันทวงศ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101371   นางสาวภิญญาพัชญ์   ไชยพงศ์จรัญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101376   นางสาวรุ่งวิมล   ปัญญามา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101389   นายสก๊อต ธนวัฒน์   เมอร์เรย์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101391   นายสหการ   สมศักดิ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5809101407   นางสาวอุบลรัตน์   บัววัง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5810101337   นายทันพันธุ์   โกสุวินทร์ : การประมง 3ชั่วโมง
5812102358   นางสาวพิมพร   คำสัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5814101307   นางสาวจงจินต์   ป้องสีดา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814101378   นายสุวิชา   กาญจนาภาส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5814102304   นายกฤตภาส   โชติกะชีวิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102319   นางสาวจุติพร   ปฐมรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102376   นางสาวสิรินทรา   แสงสกาวรัตน์ : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5814102389   นายเอกพจน์   นรชาติวศิน : ภาษาอังกฤษ 3ชั่วโมง
5815123315   นายจิระวัฒน์   ฤกษ์สันทัด : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123357   นายปิยพันธ์   ต๊ะทา : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5815123414   นายอนุชา   สีวอ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5822101004   นายจักรกฤษณ์   เผ่าพงษ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101316   นายจตุรพร   เสนคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101317   นายจักริน   อินปา : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5822101319   นายจิรวัฒน์   ต๊ะทองคำ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101388   นายรัชชานนท์   สุนะพรม : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 3ชั่วโมง
5822101393   นางสาวลักษณาพร   กันชัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101394   นายวทัญญู   ฉ่ำเอี่ยม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5822101415   นายสมัชญ์   เทียมศิลป์ : สัตวศาสตร์ 3ชั่วโมง
5822101421   นางสาวสุมาพร   กองมี : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 3ชั่วโมง