โครงการชาวประชาแม่โจ้ปลอดภัยใส่ใจอาหารและน้ำดื่ม ประจำปี 2558
-
วันที่เริ่มต้น 14/07/2558 เวลา 13:00 วันที่สิ้นสุด 14/07/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องประชุมองค์กรนักศึกษา 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 3ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 3ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 3ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5714101373   นางสาวรมิดา   ไชยคำวัง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
เนื่องจากสภานักศึกษา เป็นองค์กรกลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิของนักศึกษา และจัดการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตระหนักถึงอาหารและน้ำดื่มที่มีความสะอาด ไม่มีสารพิษตกค้าง และ ให้ผู้ประกอบการ มีความตื่นตัวที่จะให้บริการอย่างจริงใจ และซื่อสัตย์ต่อผู้เข้ารับบริการ ทั้งในด้านความสะอาด ความปลอดภัย และความยุติธรรมตลอดเวลา
ดังนั้นสภานักศึกษาจึงจะได้จัดทำโครงการ ชาวประชาแม่โจ้ ใส่ใจในอาหารและน้ำดื่ม เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของนักศึกษา และเป็นการฝึกอบรมผู้ประกอบการมีคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 500 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 20000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล