โครงการเตรียมความพร้อมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2558 รับน้องใหม่ อินทนิลช่อที่ 80

วันที่เริ่มต้น 06/07/2558 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 07/07/2558 เวลา 16:30
สถานที่จัด ห้องคาวบอยเธียร์เตอร์ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก องค์การนักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5503103329   นายปราโมทย์   กิจนิยม : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
5503103348   นายศราวุฒิ   วงพรมสาย : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
5504104332   นางสาวเมธวี   พวงมาลี : สถิติ 15ชั่วโมง
5504104334   นางสาวณัฎฐาวรกาญ   แก้วอุดร : สถิติ 15ชั่วโมง
5504104336   นางสาวรัตน์พิศุทธิ์   อิกำเหนิด : สถิติ 15ชั่วโมง
5504104348   นางสาวสุภัทรชา   ศรีวิศาลศิลป์ : สถิติ 15ชั่วโมง
5504104358   นางสาวไอลดา   ปราสาทิกะพันธ์ : สถิติ 15ชั่วโมง
5506101408   นายสุเชษฎฐ์   วิภาวีพลกุล : การจัดการ 15ชั่วโมง
5506102364   นายมนัสวี   มณีเกี๋ยง : การตลาด 15ชั่วโมง
5506102388   นายวีรภัทร   ทศทิศรังสรรค์ : การตลาด 15ชั่วโมง
5506105321   นางสาวโชติสรา   ภู่อาวรณ์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5509101486   นางสาวอรกช   นันทดี : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5514102330   นางสาวยวิษฐา   จูสวย : ภาษาอังกฤษ 15ชั่วโมง
5518102307   นางสาวจิราพร   มูลใหม่ : การสื่อสารดิจิทัล 15ชั่วโมง
5603103303   นางสาวจารุนันท์   แม่นปืน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
5603103332   นายภูมิสิทธิ์   ม่วงประยูร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 15ชั่วโมง
5605104310   นางสาวจุฑารัตน์   แก้วหล้า : การบริหารท้องถิ่น 15ชั่วโมง
5605104336   นางสาวธัญวรรณ   บุญเหลือ : การบริหารท้องถิ่น 15ชั่วโมง
5605104357   นางสาวพลอยไพลิน   ช่างไม้งาม : การบริหารท้องถิ่น 15ชั่วโมง
5606105338   นางสาวธมลวรรณ   ยศโต : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5606105343   นางสาวนัฏสุดา   นิมิตรศิลป์ : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5608106306   นางสาวคณิตา   กันยะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5608114368   นายภาคภูมิ   นาขะมิ้น : เกษตรป่าไม้ 15ชั่วโมง
5704106334   นายวศิน   กลิ่นสุคนธ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 15ชั่วโมง
5705101337   นายธนกร   สารบรรณ : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5706101314   นายขชล   กลางชัย : การจัดการ 15ชั่วโมง
5706105410   นางสาวสุพิชฌาย์   กุณฑา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 15ชั่วโมง
5707101302   นางสาวกมลศรี   บุราณสุข : การประมง 15ชั่วโมง
5707104314   นางสาวพรปวีณ์   ปานสวี : พัฒนาการท่องเที่ยว 15ชั่วโมง
5707108317   นางสาวผัลย์สุภา   หงษ์สกุล : รัฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5708112304   นางสาวเกวลิน   เจียมอนันท์กุล : เศรษฐศาสตร์ 15ชั่วโมง
5722103002   นายเฉลิมพล   ม่วงเย็น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
5722103019   นายสมศักดิ์   ตาคำรุ้ง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 15ชั่วโมง
องค์การนักศึกษาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ (รับน้องอินทนิลช่อที่ 80) เพื่อเตรียมแผนดำเนินงานและแนวทาง ข้อตกลง ในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม ไม่ระบุ คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล