ผู้เข้าร่วม
สมโภชน์ โกมลมณี คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
อำพร เวียตตัน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานอำนวยการ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501101322   นายชาญศิลป์   คำปันศักดิ์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5503101343   นายอาภากร   แซ่หลี : วิศวกรรมเกษตร 12ชั่วโมง
5510101426   นายอภินันท์   ผ่อล้วน : การประมง 12ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601102321   นางสาวขนิษฐา   โคตรเครื่อง : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5601102466   นางสาวสุมัชยา   ไชยโย : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 12ชั่วโมง
5601125336   นายสุรศักดิ์   กำมะหยี่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5603103316   นายณัฐพงษ์   อ่อนทวี : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5604101307   นายจักรกฤษณ์   มณีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5604105354   นางสาวสุชาดา   มงคล : คณิตศาสตร์ 12ชั่วโมง
5604107303   นายคชาพงศ์   อุตรพงศ์ : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5604107330   นายภูชิสส์   แสงกล้า : วัสดุศาสตร์ 12ชั่วโมง
5606101388   นายกิตติ์ธนัตถ์   จาววิจิตร : การจัดการ 12ชั่วโมง
5606102304   นายกฤติเดช   จินตสุเมธ : การตลาด 12ชั่วโมง
5606102325   นายเฉลิมเกียรติ   ใจกลิ้ง : การตลาด 12ชั่วโมง
5606104337   นางสาวธนัทภรณ์   สุขสบาย : การเงิน 12ชั่วโมง
5609101306   นางสาวกรรณิการ์   ไฝปัน : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5609101400   นายพุทธิพงศ์   เส็งชื่น : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5609101418   นางสาววรรษมล   หมั่นหมาย : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5610101399   นางสาวศศิธร   วงค์ษา : การประมง 12ชั่วโมง
5610101401   นางสาวศิริลักษณ์   ทิพมล : การประมง 12ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5615123311   นายกิตติ   พงสะพัง : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5615123329   นางสาวชนิกานต์   รอดมุ้ย : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5618102315   นางสาวณัฐธิดา   พุฒซ้อน : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5618102337   นายสุขุม   คำดีฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5619101310   นายธนพล   อุโมงค์มี : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5622101319   นางสาวจุลธิดา   ใจปัญญา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5622101355   นางสาวเบญจมาศ   ศรีวิชัย : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5701102348   นายณัฐพล   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 12ชั่วโมง
5701102351   นายดิตถรัตม์   ขัติยศ : พืชสวน (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5701122043   นายอนุพันธ์   ดินสีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125302   นางสาวกาญจนา   ปาลี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125305   นางสาวจรวยพลอย   ธรรมเสน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125311   นางสาวเทพธีรา   หน่อคำ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5701125347   นางสาวอาจรีย์   วันเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5703103313   นายชนพล   ชัยชมภู : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103314   นายชัยวัฒน์   นันติแสง : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103317   นางสาวฌนันญา   รารามนัส : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103322   นางสาวดาราวดี   ใหม่แก้วสุข : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103329   นายประเทือง   เบเซ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103339   นายรณกฤต   คำหนัก : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103340   นายรัฐพงษ์   กำเนิด : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103350   นางสาวอพัชชา   พิสิฐบุตร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103352   นายอริญชย์   ปุรัน : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703103354   นางสาวอศัลยา   เสาหล้า : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5703105310   นายปฐากร   อินทะจักร : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 12ชั่วโมง
5704101302   นางสาวกรรณิการ์   พรมกาศ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704101338   นางสาวทรรศน์พร   กาศสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 12ชั่วโมง
5704103305   นางสาวจิราภา   รัตพันธ์ : เคมี 12ชั่วโมง
5704106302   นายกฤษฎา   บุญคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5705101305   นายกฤษฎา   ง้าวกาเขียว : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705101331   นางสาวทฤฒมน   พูลศิริ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5705204310   นางสาวชลิตา   ประดิษฐ์ธรรม : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5705204355   นายอดิสรณ์   ศรีแก้วเลิศ : การบริหารท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5706101378   นางสาวเบญจวรรณ   คหาปนะ : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706101419   นายวรรธนะ   ครูขยัน : การจัดการ 12ชั่วโมง
5706102422   นางสาวภิญญาพัชญ์   เขียวอ้น : การตลาด 12ชั่วโมง
5706104416   นายประมณฑ์   ศรีธิยวง : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104503   นางสาวสโรชา   พนมไพร : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104514   นางสาวสุพิชชา   แซ่ลี้ : การเงิน 12ชั่วโมง
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 12ชั่วโมง
5706105033   นายพีระวัฒน์   สุทธิไฉยา : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5708104309   นางสาวดวงฤทัย   พึ่งกุศล : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 12ชั่วโมง
5709101062   นางสาวศิริประภา   สุขเจริญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5709101342   นางสาวนฤวรรณ   เป็งศิริ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5709101353   นางสาวปวริศา   ชัยวรรณ์ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5710101326   นายชนาธิป   รื่นพิทักษ์ : การประมง 12ชั่วโมง
5710101365   นางสาวพัชชาอร   คำแสน : การประมง 12ชั่วโมง
5710101409   นางสาวแสงอรุณ   วรจันทร์ : การประมง 12ชั่วโมง
5710101411   นางสาวหัสยา   จันทิมา : การประมง 12ชั่วโมง
5710101419   นางสาวอรอนงค์   ทับทิม : การประมง 12ชั่วโมง
5714101396   นางสาวสุทธิญา   เตือนราษฎร์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5714101412   นางสาวอัจฉราพรรณ   อุทรา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 12ชั่วโมง
5715123344   นางสาวนันท์ธนัษฐ์   พรหมจิ๋ว : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5718102301   นายกฤตภาส   นันธิ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5718102302   นางสาวกฤติยา   วงศ์มา : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5718102334   นายวิทวัส   พุ่มประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 12ชั่วโมง
5719101008   นายนิรุตต์   บุบผา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 12ชั่วโมง
5722101324   นางสาวเจนจิราพร   สอนทอง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5722101325   นางสาวเจ้าสกุล   สุริยาพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5722101343   นางสาวบุณฑริกา   สำเริงศิลป์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5722101369   นางสาวเยาวเรศ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง
5722101396   นายสันสกฤต   สิทธิราษฎร์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 12ชั่วโมง