โครงการ CAREER READY GUIDE "เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต"

วันที่เริ่มต้น 01/09/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองแนะแนว และศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยงานภายใน  งานจัดหางาน
ผู้รับผิดชอบหลัก
สุระศักดิ์ อาษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
อัจฉราพร ศิวิลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้น ก่อนที่นักศึกษาจะสำเร็จการศึกษามีความสำคัญที่จะต้องมีการเตรียมและพัฒนาตนเองพร้อมที่จะก้าวสู่โลกของการทำงานจริงในอนาคต ดังนั้น นักศึกษาจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมในการทำงานด้านต่าง ๆ ทั้งทักษะการทำงานการแก้ปัญหา การค้นหาความถนัดที่แท้จริงของตนเอง การค้นหาจุดบกพร่องในการทำงานการเตรียมข้อมูลในการสมัครการสัมภาษณ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ นั้น กองแนะแนว สหกิจศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับ www.eduzones.com สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และ www.jobthai.com ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ CAREER READY GUIDE " เตรียมพร้อมสู่โลกการทำงานในอนาคต" ขึ้นเพื่อนักศึกษาจะได้รู้จักการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเข้าสู่การทำงานต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 330 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล