ผู้เข้าร่วม
สุระศักดิ์ อาษา สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาและประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ณัฐนันท์ จิราศรีทวีสิน สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
อัจฉราพร ศิวิลัย สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ฝ่ายสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5212101345   นางสาวนิตยา   แก้วคำปัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5512102301   นางสาวกนกพร   เรืองวรรณ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102302   นางสาวกนกวรรณ   ขัดอุโมง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102304   นางสาวกฤษณา   จิตตะวะนา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102305   นางสาวกัญชุกรณ์   บุญแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102310   นายกาญจน์   แก้วมณี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102313   นางสาวกุลจิรา   ตั้งศรีวงศ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102314   นางสาวเกศรินทร์   อินทรแสง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102315   นางสาวเกษศิรินทร์   ชินายศ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102317   นางสาวขนิษฐา   กาวิเป็ง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102318   นางสาวขนิษฐา   หวั่นท๊อก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102320   นางสาวจิดาพา   จักรใจวงศ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102323   นางสาวจุลลดา   แผ้วพิษากุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102324   นางสาวเจนจิรา   หมั่นขัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102325   นางสาวเจนจิรา   จีระวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102326   นายจารุพิชญ์   คณุตม์เปมิกา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102327   นายชาญลิขิต   สุภาภรณ์ประดับ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102329   นางสาวฑิฆัมพร   มโนพันธ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102330   นายณรงค์ศักดิ์   เชื้อมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102331   นางสาวณัชชา   สายบุญเคียง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102332   นางสาวณัชมน   ชุ่มใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102335   นางสาวสุชาวดี   ประทักษ์กุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102337   นางสาวพัชรกันย์   อินต๊ะยอด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102338   นางสาวดาริน   มณีรัตน์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102339   นายทศพล   ผาลี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102341   นายธนกิตต์   รามโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102342   นายธนพงษ์   บุญมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102343   นายธนวัฒน์   มณีวรรณ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102345   นางสาวอาษิรญา   ธรรมขันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102347   นางสาวธิติดา   ชูเช่น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102350   นางสาวนฤมล   โชคบัณฑิต : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102351   นางสาวนันทวัน   คงเจริญสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102352   นางสาวเนตรนภา   สมปินตา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102353   นางสาวบุณยนุช   ประโยชน์มี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102354   นางสาวปฏิณญา   คุ้มปาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102355   นางสาวปภาดา   จันโทสถ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102357   นางสาวปริฉัตร   แปงสาย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102360   นางสาวปิยนุช   นวนมา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102363   นางสาวพัฒนา   ตื้นหล้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102364   นายพิชญุตม์   กาญจนะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102365   นางสาวพิมลฉัตร   เลิศปรีติกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102369   นางสาวมาลิณี   ศริพันธ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102372   นางสาวรักษฎาภรณ์   เอี่ยมแพร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102373   นางสาวรัชนีกร   สุทธพรม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102374   นางสาวรินรดา   ยืนสา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102375   นางสาววนัฐสนันท์   กองตองกาย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102376   นางสาววรนัฌ   ธัญญเจริญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102377   นายวรวิทย์   มะละปัทธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102379   นางสาววัลภา   ธำรงวนาลัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102381   นางสาววาสนา   ใหม่ม่วง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102382   นายวิพวัฒน์   ภูลสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102383   นางสาววิมล   กนกวิไลกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102384   นางสาววิลาวัลย์   หนักอาจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102386   นางสาวศิริธร   ทะนุอุ่น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102389   นางสาวสกาวเดือน   จันทร์ระวัง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102390   นางสาวสนธยา   ศรีวน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102393   นางสาวสุกัญญา   พงษ์ปัน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102394   นางสาวสุกัญญา   เรือนทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102396   นางสาวสุจิตรา   เมืองทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102398   นางสาวชญานิศา   ผิวชัย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102399   นายสุทิน   จรแจ่ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102400   นางสาวสุปรียา   นามศิริ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102401   นางสาวสุพรรษา   ชื่นใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102402   นางสาวสุภัสสรา   ปริญญากิจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102403   นางสาวสุภาภรณ์   หอมนวล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102404   นางสาวสุภาวดี   ปุกเหียก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102407   นางสาวอรวรรณ   วิมาลา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102408   นางสาวอัญชลี   เป็งลูน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102411   นายศิริชัย   สุวรรณกาศ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102412   นางสาวณัฐชยา   เวชสว่าง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102413   นางสาวกรฐิตา   ยศหนัก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512102414   นางสาวจุฬาวรรณ์   สิงห์ทุย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5512106321   นางสาวณัฐมัฑตรา   มามาตร : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5601101391   นายพิพัฒน์   หงษ์สำโรง : พืชไร่ 3ชั่วโมง
5601124315   นางสาวธิติมา   พนาวรรณ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124317   นางสาวนิตยาพร   เมืองมอง : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124321   นางสาวเพ็ญรุ้ง   โอชะขจร : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124332   นายวิทวัส   โยดี : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124333   นางสาวศิริทิพย์   สระทองแร่ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124337   นางสาวสุจิรา   สีดาน้อย : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124342   นางสาวอริสรา   วังสรรค์ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5601124344   นางสาวอัจฉรา   เขียวขำ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5606102320   นางสาวณฐกมล   สุรินต๊ะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102345   นางสาวดวงจันทร์   อันทะนนท์ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102355   นายนวกาล   แสงวงค์ทอง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102359   นางสาวปานศิริ   กาเรือง : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102362   นางสาวพัชราภรณ์   เมฆคะ : การตลาด 3ชั่วโมง
5606102371   นางสาวภัททิยา   แหยมแก้ว : การตลาด 3ชั่วโมง
5612101301   นายกฤษฏิ์   โสตถิลักษณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101302   นางสาวฐรัชญา   เตชะสืบ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101303   นางสาวเกศินี   ศรีสุข : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101304   นายเกียรติศักดิ์   ทาสูน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101305   นายคณนาถ   ลัดพลี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101306   นายคุณานนต์   วรรณสาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101309   นางสาวจิรภิญญา   อินอ้าย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101310   นางสาวจิรัชยา   ดีปานา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101311   นางสาวจิราพร   รัตนพรหม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101312   นายเจษฎา   ใจสัตย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101313   นางสาวชนกนันท์   บุโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101314   นางสาวชลดา   กุณแสงคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101315   นางสาวชุติกาญจน์   สุวรรณรัตนโชติ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101317   นางสาวฐิติรัตน์   สนใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101318   นายณรงค์พันธ์   เดโชปรีชากิจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101319   นายกฤติญา   แก้วใหม่ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101320   นางสาวณัฐนันทน์   เรือนดล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101321   นายณัฐพล   อินต๊ะกัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101322   นางสาวดาว   ลุงแสง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101323   นายทักษกร   อุดพรม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101325   นายเทพภมร   สุขประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101326   นายธนภณ   เซ็นบัว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101327   นายธนภัทร   แจ่มตระกูล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101328   นายธนวุฒิ   ขันทะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101329   นายธนาวุฒิ   ทุมโคตร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101331   นางสาวธิดารัตน์   สุแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101332   นางสาวนภาพร   กำแพงทิพย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101333   นางสาวนราทิพย์   อินสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101335   นายนวพรรษ   ปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101336   นางสาวนัดดาวรินทร์   ศรีบุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101337   นางสาวนัทธมน   ตลับศรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101338   นายนาราคินทร์   ฤทธิ์สนา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101339   นางสาวนิทรรศรา   ญาณจินดา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101340   นายนิรันดร์   พรามจร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101342   นายบริพัฒน์   จันทร์ทอง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101344   นางสาวบุษกร   วงศ์น้อย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101345   นางสาวเบญจมาศ   สุดรัก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101346   นายปฏิภาณ   แสงนพรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101347   นายประวิทย์   ลิขิตวรกุล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101348   นางสาวปรีญาวรรณ   เปียงน้อย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101350   นางสาวปิยวรรณ   ปิโย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101351   นายผูกพัน   คงปันนา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101353   นางสาวพรไพลิน   โพธิ์เผือก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101354   นางสาวพิจิตรา   สิงห์คำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101355   นางสาวพิชญรัศมิ์   ชุมนุมพร้อม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101356   นางสาวพิชญาภา   สุระพล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101357   นางสาวพิชามญชุ์   ชูสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101358   นางสาวพิมพิกา   มหาไม้ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101359   นางสาวภัทราภรณ์   บุญลา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101361   นายภูวดล   พุทธศาส : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101362   นางสาวมณฑิตา   ยาโน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101363   นางสาวบุญญาพร   สำราญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101366   นางสาวรัชนี   ดีมงคล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101372   นางสาววราภรณ์   มหายศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101373   นายวัชรวิชย์   อินแถลง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101374   นางสาววารุณี   สุนันตา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101375   นางสาววาสิตา   จันทรเพท : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101378   นายวิทยา   วงค์ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101380   นายศตวรรษ   จันจ่อ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101381   นางสาวศศินันท์   ทองอิสาณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101382   นางสาวศศินิภา   เสาร์สาร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101383   นางสาวศิริพร   ไชยนุรักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101384   นางสาวศิริพร   อินต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101385   นายศุภชัย   บ้านเรือน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101386   นายสรรปกรณ์   แก้วระหัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101387   นางสาวสิริรัตน์   ปงก๋า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101388   นางสาวสุดาพร   น้อยโขง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101389   นางสาวสุทธิ์สิรี   ธีระวัฒนศิริ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101390   นางสาวสุนิสา   มณี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101392   นางสาวสุภาพร   แสงวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101393   นางสาวสุลิตา   วิชัยต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101395   นายเสกสรร   สุวรรณราช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101396   นางสาวโสภิดา   ศรคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101397   นางสาวอัจฉริยา   ตาจิต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101398   นางสาวอัญชลิกา   ถากาศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101399   นางสาวอัญชลี   จอมปุก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101400   นายอาทิตย์   สิมะจารึก : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101401   นางสาวอาทิตยา   บางอร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101402   นายอามร   เคลือบทองคำ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101403   นายอุทัยวุฒิ   พงษ์หล้า : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101404   นางสาวแอน   กุสุโมทย์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612101405   นางสาวไอรดา   ก่ำฝัน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5612102301   นางสาวกนกวรรณ   แจ่มเที่ยงตรง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102303   นางสาวกรชนก   ทองคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102304   นางสาวกฤติยานันทน์   พิทูรวรวิทย์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102305   นายกฤษดา   ก๋าคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102306   นางสาวกัณท์ศยาพร   อ่อนดำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102307   นางสาวกัลยา   วงค์จิตร : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102308   นางสาวกาญจนา   แก้วนิล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102309   นายกำพล   เชื้อคำฟู : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102310   นางสาวกุลธิดา   อุดหมอ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102311   นางสาวเขมิกา   ธนธำรงกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102312   นางสาวคมขวัญ   โทนปั่น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102313   นางสาวจตุพร   จันทร์คำเรือง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102314   นางสาวจรีรัตน์   วงศ์ใหญ่ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102315   นางสาวจันทร์จิรา   วงศ์ธานี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102316   นายจิณณวัตร   จันทร์จวง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102317   นางสาวจิรารัตน์   คำวงษ์อ้าย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102319   นางสาวจุฑาทิพ   ศิริวนกูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102320   นางสาวจุฑามาศ   ขุนประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102322   นายจุมพล   หล้าบ้านโพน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102323   นางสาวเจตนา   วงค์น้อย : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102324   นางสาวชญานี   แสงสุก : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102325   นางสาวชนกกมล   ทานะเวช : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102326   นายชนะกานต์   สระแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102328   นางสาวชนิกานต์   คำปะละ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102329   นางสาวชลิตา   ยานะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102331   นายชุติพนธ์   หอมนาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102332   นางสาวชุติมา   บุญศรี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102334   นางสาวฐิติวิมล   สุรสอน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102335   นายณชาศิลป์   ชอบดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102336   นายณรงค์วิทย์   อินกองงาม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102339   นายณัฐพล   กล่อมยงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102342   นางสาวดวงกมล   แก้วหิน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102343   นางสาวตวงพร   คิมหันต์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102346   นางสาวทักษพร   ปิยะทัสสี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102347   นางสาวธนัชชา   ทองดี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102350   นายธนาทรัพย์   ปินใจ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102351   นายธนาธิป   ตุ่นยานะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102352   นางสาวธัญวรินทร์   แสงเรืองธนวัต : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102353   นางสาวธาวินี   มั่นคง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102354   นายธิติวุฒิ   ทอนเง่าหล้า : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102355   นายธีรพงษ์   จันวรรณะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102357   นายนนทชัย   วงษ์ถา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102359   นางสาวนภาพร   พลอินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102361   นางสาวนลินี   ฝ้ายป่าน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102362   นางสาวนันทินี   สีธิบุญยืน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102363   นางสาวนิตยา   เคลือบศิลป์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102364   นางสาวนุสรา   โพธา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102366   นางสาวบุษยมาศ   บุญห่าน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102367   นายบูรณะ   ศรีสุราช : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102368   นางสาวเบญจวรรณ   รัตนพนัส : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102369   นางสาวปพิชญา   เปี่ยนเจริญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102370   นางสาวประกายดาว   สานแก้ว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102371   นายปรัชญา   แก้วเทพ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102372   นางสาวปัณทิตา   กิจการ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102373   นางสาวปาริชาต   แววนิล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102374   นางสาวผาณิต   ขัดทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102375   นางสาวพรรษา   สำราญสุข : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102376   นางสาวพักตร์จิรา   จินะมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102377   นางสาวพัชราภรณ์   ทั่งจันทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102378   นางสาวพัชรี   ใจละออ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102379   นางสาวพันธุ์ทิพย์   โกโสภา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102381   นางสาวพิมพ์ชนก   ตื้อคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102382   นางสาวพิมพ์วิภา   แจ้งภูเขียว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102383   นางสาวเพ็ญพร   เลิศฤทธิ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102384   นางสาวไพลิน   อ้อยหวาน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102385   นางสาวภักดีพร   เกตุมี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102387   นางสาวภาวินี   คำแย้ม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102389   นายรณกฤต   อานมณี : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102390   นางสาวรวิวรรณ   สุวรรณวัฒนะ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102391   นางสาวรัชนีวรรณ   ดวงมูล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102392   นายวรากรณ์   ใจยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102393   นางสาววรางคณา   ปริมาณ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102394   นางสาววริญญา   ทาวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102395   นางสาววริศรา   ปัญญาขันธ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102396   นางสาววิไลวรรณ   อุปเวียง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102397   นางสาวสกาวรัตน์   ปัญเจริญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102398   นายสันติภาพ   แซ่ลี้ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102399   นางสาวสุจินันท์   ละวิโล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102400   นางสาวสุทธิดา   วงษานิล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102402   นางสาวสุนันทา   ปัญญาแดง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102403   นางสาวสุปรียา   จอมคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102404   นางสาวสุภัชชา   จันทร์คำพา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102406   นางสาวสุภาวดี   ศรีกันยา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102407   นางสาวสุมลรัตน์   วีระวงค์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102408   นางสาวสุรัตนา   หลักคำ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102409   นางสาวสุรีพร   โกชุม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102410   นางสาวสุวนันท์   มูลอุด : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102411   นางสาวเสาวลักษณ์   สีสืบ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102412   นายอดิพงศ์   ปารีเสน : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102414   นางสาวณัฐปภัสร์   วัฒนพรลักษณ์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102415   นางสาวอรอนงค์   ปัญโญ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102416   นางสาวอริสรา   รากะรินทร์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102418   นางสาวอัญเชิญ   หล้าซาว : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102419   นายอาทิตย์   โดดทอง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5612102420   นางสาวอุไรวรรณ   ว่องศรียานนท์ : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง
5703102305   นายจตุรงค์   พิมพ์เลิศพิทูร : วิศวกรรมอาหาร 3ชั่วโมง
5705101407   นายสุภัคชัย   เจริญเจ้าสกุล : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5706103446   นางสาวสมพิศ   จงเกษกรณ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103449   นางสาวสิริพร   พิทักษ์พรวงศ์ : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103450   นางสาวสิริรัตน์   ศรีชัยบุญสูง : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103480   นางสาวอัจฉรา   อุทธโยธา : บัญชี 3ชั่วโมง
5706103481   นางสาวอัญชนา   แหลมแท้ : บัญชี 3ชั่วโมง
5712101304   นางสาวกรกนก   ดีทา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101306   นางสาวกุลนารี   ดอนดี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101311   นายคมเดช   แก้วประทุม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101312   นางสาวจารุภา   จันเกษม : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101319   นางสาวณภัทรศร   วรรณสุขะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101323   นางสาวณัฐชา   เสริมสกุลมีชัย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101325   นายณัฐภพ   พอใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101327   นายตะวันฉาย   แย้มดนตรี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101328   นางสาวตุลยา   สุเสนา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101330   นางสาวทิวาพร   คำมา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101332   นางสาวธัญกมล   บัวแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101334   นางสาวธีรภรณ์   ทรมีฤทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101336   นางสาวธีราวรรณ   สิทธิกำจร : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101341   นางสาวนริศรา   โชคบัณฑิต : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101347   นางสาวนุสรา   นันทพล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101349   นางสาวบุญญาภรณ์   เปี้ยสุยะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101350   นางสาวปิยธิดา   ทองแสน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101353   นางสาวพัชรพร   ขันแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101354   นางสาวพัชรี   งามสุข : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101356   นางสาวแพรพลอย   อัศวพัฒนากูล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101359   นายภาณุวัฒน์   วงเวียน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101360   นายมงคล   ณ ลำปาง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101361   นางสาวมณทิรา   เรือนแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101362   นางสาวมะลิวัลย์   สังข์ศิริ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101363   นายระพีพัฒน์   จิตหาญ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101366   นางสาวรัตติยา   คล้ายน้อย : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101367   นางสาวรุ่งทิวา   ร่มโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101368   นางสาวรุจิรัตน์   เพชรฤทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101375   นางสาววริชยา   สุขสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101377   นางสาววัฒนาภรณ์   อินทรวิชา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101378   นายวิวัฒน์   เลิศลาภยศ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101379   นางสาวศศิวิมล   มาลา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101380   นางสาวศิริรัตน์   ชัยราช : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101382   นางสาวสตรี   ไชยวรรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101384   นายสิรภพ   เจนใจ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101385   นางสาวสิริกานดา   คุณมั่ง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101386   นางสาวสิริกานต์   เหล็กแปง : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101387   นางสาวสิรินลักษณ์   ก๋องแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101388   นางสาวสุขุมาลย์   ประจักษ์วิไล : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101389   นางสาวสุทธิดา   ปันทะนา : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101390   นางสาวสุนัจนันท์   ไชยวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101391   นางสาวสุนันท์   สุนันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101393   นางสาวสุวิดา   คำมณี : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101394   นางสาวหัตถพันธ์   อินต๊ะโมงค์ : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101395   นางสาวอนุตตรีย์   คำเงิน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712101396   นางสาวอภัยวรรณ   ทนทาน : เศรษฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5712102398   นางสาวอนงค์ธร   ตันสุวรรณกุล : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 3ชั่วโมง