โครงการเข้าร่วมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 21/10/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 21/10/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษกรัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กำหนดให้มีการจัดโครงการประกวดดาวเดือน ประจำปี 2558 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาแต่ละคณะได้ทำการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนในการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินโครงการประสบความสำเร็จและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์จึงเห็นควรให้มีการจัดโครงการเข้าร่วมการประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขึ้น ในวันที่ 21 ตุลาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 350 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล