ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501125327   นางสาวปัทมา   สมศรี : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5509101333   นางสาวชนิสรา   ชำนาญ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5604101308   นายจักรกฤษณ์   แสงหงษ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 3ชั่วโมง
5606103320   นางสาวจีรภิญญา   ขาวสอาด : บัญชี 3ชั่วโมง
5606103321   นางสาวจุฑามาศ   รัญเสวะ : บัญชี 3ชั่วโมง
5614101308   นางสาวกัญญาวีร์   ขุ่ยอาภัย : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101311   นางสาวเกสรา   ทนทาน : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101313   นางสาวจันทร์จิรา   เขื่อนแก้ว : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101317   นางสาวฉัตรฑริกา   บุญเฟื่อง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101320   นางสาวชลธิชา   แฮคำลือ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101321   นางสาวชลหทัย   เทียนศิริ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101328   นางสาวตรีชฎา   ชูรส : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101336   นางสาวนิตยา   มาลี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101339   นางสาวเบญจวรรณ   กันทมา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101346   นางสาวพฤกษาชล   เที่ยงธรรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101352   นางสาวภัทราพร   บัวทา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101355   นายภานุพงศ์   หมอเก่ง : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101365   นางสาววชิรญาณ์   ขวัญดี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101369   นางสาววริยา   สลุงใหญ่ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101370   นางสาววริศรา   รัตนภูมิ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101374   นายศักดิ์นรินทร์   จันทรทรัพย์ : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101380   นางสาวสุธาสินี   ใจพรม : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5614101388   นางสาวอารียา   พีชยา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 3ชั่วโมง
5615123397   นางสาววิวรรณษา   อินต๊ะ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5615123404   นางสาวศุธันยา   อาจคงหาญ : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5615123405   นางสาวสลิลทิพย์   วงค์ตะวัน : พลังงานทดแทน 3ชั่วโมง
5701124328   นางสาวมานิษา   สารใจ : เกษตรเคมี 3ชั่วโมง
5701125341   นางสาวสุภาภรณ์   กองสิงห์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5701125347   นางสาวอาจรีย์   วันเมือง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 3ชั่วโมง
5705201336   นางสาวพรกนก   มะโนวงศ์ : รัฐศาสตร์ 3ชั่วโมง
5709101051   นางสาวเมธินี   ดวงศิลา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101302   นางสาวกมลวรรณ   จอมแปลง : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101303   นางสาวกรชนก   สุวภาพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101336   นางสาวธนาพร   ลิขิตปริญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101338   นางสาวธันย์ชนก   อินบางแพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101366   นางสาวภัทริกา   พิเดช : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101376   รัชฎาภรณ์   แสนอ้าย : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5709101388   นางสาววิภากรณ์   โกกิจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 3ชั่วโมง
5712106306   นางสาวกัญญาภัทร   นุใจมา : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5712106362   นางสาวพิชญาดา   ทะนันไชย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 3ชั่วโมง
5719102508   ฐิติภรณ์   วงศ์วัฒนา : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5719102515   นางสาวพิชญนันท์   ชื่นอารมย์ : ภูมิสถาปัตยกรรม 3ชั่วโมง
5722101316   นายเขมทัต   ณ สุนทร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 3ชั่วโมง
5722101325   นางสาวเจ้าสกุล   สุริยาพรชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง
5722101412   นางสาวหทัยชนก   บริสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 3ชั่วโมง