โครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เข้าวัดพัฒนาจิตใจ (เทศน์มหาชาติ)

วันที่เริ่มต้น 06/11/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 06/11/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ประเพณี ตั้งธรรมหลวง (ตั้งธัมม์หลวง) คือ การฟังเทศน์มหาชาติหรือเวสสันดรชาดก รวมทั้งสิ้น 13 กัณฑ์ ซึ่งเป็นประเพณีของภาคเหนือหรือล้านนา จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ตรงกับวันลอยกระทงของไทย หรือเดือนยี่ (เดือน 2) คือประเพณียี่เป็งล้านนา
ทางชมรมเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ได้เห็นความสำคัญของการนำหลักธรรมของพุทธศาสนา มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและศีลธรรมเป็นการเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนสหกิจศึกษา และการประกอบอาชีพสุจริตในอนาคต ดังนั้น จึงได้จัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เข้าวัดพัฒนาจิตใจ (เทศน์มหาชาติ) ณ วัดข้าวแท่นน้อย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ซึ่งมีคณาจารย์ และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 270 คน เข้าร่วมกิจกรรม ฟังเทศน์มหาชาติ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาหลักธรรมเพื่อนำไปปฎิบัติใช้ในชีวิตประจำวัน และยังถือเป็นการร่วมสร้างพละนิสงส์และเป็นการสืบทอดประเพณีให้คงอยู่อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 270 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล