ผู้เข้าร่วม
ไม่มีข้อมูล
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5412101301   นางสาวกนกวรรณ   อยู่แทน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101302   นางสาวกรรณิการ์   ชัยวรรณศาสน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101303   นางสาวกันยารัตน์   ฤทธิ์เต็ม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101304   นายกิตติชัย   กาวิชัย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101305   นายกิตติธัช   ใบยา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101306   นางสาวกีรติกา   น้ำตอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101307   นางสาวเกศรินทร์   บุญธรรม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101308   นายปกภณ   ดีปุกเปียง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101309   นางสาวแคทลียา   งั่งสัมฤทธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101310   นางสาวจริญญา   ทะกาศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101311   นายจักรรินทร์   คำหยาด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101313   นางสาวจิรวรรณ   สุวรรณจักร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101314   นางสาวจิราภรณ์   เครือยศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101315   นางสาวจุฑามาส   บัวพรหม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101318   นางสาวใจทิพย์   วงค์ใหม่ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101319   นางสาวชญาภา   แดงสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101321   นางสาวชุติมา   ศรีสุทธะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101325   นายณัฐพล   คชภักดี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101327   นายณัทพล   ปัญโญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101328   นายดิเรกศักดิ์   เกตุนวล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101329   นางสาวดิลกา   กระจ่างโฉม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101330   นางสาวดิษรินทร์   ไทยประกอบ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101332   นายไตรวิทย์   ช่วยนุ้ย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101333   นางสาวทัศนีย์   ถิ่นคำวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101334   นางสาวทิพย์ภาวรรณ   พรรณา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101335   นางสาวธณัฏฐา   ประเสริฐศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101338   นายธนบดี   สุขแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101339   นายธนพล   บุญพิทักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101340   นายธนวัฒน์   นิลสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101341   นายธนาวัฒน์   วงค์สุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101342   นายธวัชชัย   สงค์คำพัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101344   นางสาวธีรดา   พงษ์ขัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101345   นายนพรัตน์   อิ่มรัง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101346   นางสาวนันทน์ชญา   เทพพรมวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101347   นางสาวนาตยา   ตันโตน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101348   นายนิชนันท์   อุทธวัง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101349   นางสาวนิภาพร   ปันคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101351   นางสาวนิภาพร   ศิริโชค : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101352   นายบุญญารักษ์   เชิดชู : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101353   นางสาวบุณยาพร   ขันดอกไม้ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101354   นางสาวเบญจวรรณ   มณีขัติ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101355   นางสาวปณดา   วงศ์สาฟู : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101356   นางสาวประกายดาว   สาระแปง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101357   นางสาวปวีณา   กรุณาก้อ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101358   นางสาวปัทมพร   อนุเถกิงกุล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101359   นายปิยะพงษ์   เมืองชัย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101361   นางสาวพรสุดา   อุตมูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101362   นางสาวพันธ์ทิพย์   พลเสน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101363   นางสาวพันธุ์ทิวา   สุภรัตนกูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101364   นางสาวพิราวรรณ   หวยสูงเนิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101367   นางสาวแพรวพรรณ   วิใจคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101368   นางสาวภัททิยา   ทากุย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101369   นางสาวภัทราพร   สิทธิวงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101372   นายภานุพงศ์   ลางเมือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101373   นางสาวภาวิณี   มหาพรหม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101376   นางสาวมนธิรา   ชุบไธสง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101377   นางสาวมาณวิกา   อักษร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101380   นางสาวยุวรี   เทิ้มลง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101381   นายรักษิต   ศรีประภาทีปกร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101382   นางสาวรัชดาพร   ธรรมไหว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101383   นางสาวรัชนีกร   เทพธรรม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101384   นางสาวรัตติกาล   ทนะขว้าง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101385   นางสาวรุ่งนภา   ชัยยา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101386   นางสาวเรนิกา   เขียวเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101388   นายวชิรวิทย์   วิธี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101389   นายวชิระ   กันเรืองชัย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101390   นางสาววรัญญา   วงค์คำมูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101391   นางสาววริยา   โนตาปิง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101393   นางสาววาทินี   เสือมะกอก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101394   นางสาววาสนา   ไชยารักษา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101396   นางสาววิภาดา   คำปวน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101397   นางสาววิลาวัลย์   ศรีชัยกูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101398   นายวรัชยา   แสนวัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101402   นางสาวศิริพร   มากอำไพ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101403   นางสาวศิริพร   ศรีชัยบาล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101404   นางสาวศิริมาสร์   แย้มศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101405   นางสาวสลิลทิพย์   คำธง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101406   นายสาธิต   เขียวคำปัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101407   นายสาธิต   ชังชั่ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101408   นายสิทธิศักดิ์   สุวรรณโสภณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101409   นางสาวสุชาดา   ยศเมืองใจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101411   นางสาวสุธิสา   ดีเลิศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101412   นางสาวสุภลักษณ์   ศรีสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101413   นางสาวสุภาภรณ์   กุณาวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101414   นางสาวสุรีย์พรรณ   กอขันธ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101416   นายสุวิจักขณ์   จันทร์แก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101417   นางสาวสุอาภา   กองทา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101418   นางสาวหทัยชนก   ติ๊บเหล็ก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101419   นางสาวหรรษา   เลิศอัศวเวช : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101421   นายอภิวัฒน์   กองเงิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101422   นางสาวอมรรัตน์   จันทร์สว่าง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101423   นายอรรถชัย   สมชาย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101425   นางสาวอัมพร   ค้างอบ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101428   นายอัศวิน   เผ่าอำนวยวิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101429   นายอานันต์   แร่อ่อน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5412101430   นางสาวอำนิษฐ์   ผลเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101303   นางสาวกวินนา   แสยงบาป : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101304   นางสาวกัญญาวีร์   อุปนันท์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101305   นางสาวกาญจนา   ปัญญาผัด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101306   นางสาวกาญจนา   ไชยยะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101307   นางสาวกาญจนา   เต๋จา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101308   นางสาวกาญจิรา   ใหญ่น้ำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101309   นางสาวมัทนา   จำปาหอม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101310   นางสาวขวัญฤทัย   แรดจันเหนือ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101311   นางสาวคณิตา   โขขุณี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101312   นางสาวจิรภิญญา   อารินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101313   นางสาวจิรัชญา   อุดใจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101314   นางสาวจิราพร   กุยคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101315   นางสาวจุฑามาศ   คำนันท์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101316   นางสาวจุฑามาศ   รอดบุญธรรม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101317   นางสาวจุฑามาศ   อุตตะมะติง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101318   นางสาวเจนจิรา   ผาคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101319   นางสาวเจนจิรา   ณะเรืองศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101320   นางสาวชนันพร   พิรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101321   นางสาวชนิกานต์   วงค์ใฝ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101323   นายชัยธัช   นันต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101324   นายชินวัตร   ไชยิถะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101325   นางสาวชุตินันท์   ออกแมน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101326   นายโชคอำนวย   บัวนาค : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101327   นางสาวณฤดี   ฆบูชา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101328   นางสาวณัชชา   บุญมั่น : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101329   นางสาวณัฏฐ์ชพร   ปัญญาธิ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101330   นายณัฏฐภัทร   คำกอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101331   นางสาวณัฐกานต์   เทพหินลัพ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101332   นายณัฐชนน   ขัดทะเสมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101333   นายณัฐพล   มีชัย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101335   นายณัฐภัทร   ชุมขวัญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101337   นายดิเรกรัตน์   พลพงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101338   นางสาวเด่นนภา   เต๋จ๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101339   นายทศพล   กองมณี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101340   นางสาวทาริกา   ทานุสาร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101341   นายธัชพล   คนเพียร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101342   นางสาวนริศรา   กาแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101343   นางสาวนฤพร   ไชยวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101346   นางสาวนิจจารีย์   ธนัทวัฒนพงษ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101348   นางสาวนิธากรณ์   พุทธวงศ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101349   นายนิธิโรจน์   พงษ์เต้า : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101350   นางสาวนิลรัตน์   ผุยโพนทัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101351   นางสาวนุชนารถ   อุตรศักดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101352   นายบดินทร์   เกยงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101354   นางสาวปวีณา   พงษ์เพชราภรณ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101355   นางสาวปัทมปาวีณ์   ขุนวัง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101357   นางสาวปิยฉัต   กลิ่นไทย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101358   นางสาวปิยรัตน์   ตันปิน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101361   นางสาวผึ้งผกา   คำอุปละ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101362   นางสาวพนัชกร   ศรีกอนติ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101363   นายพรหมอารักษ์   บุญโยทก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101364   นางสาวพัชริดา   สุขแช่ม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101365   นางสาวพัณณิตา   พรมศรีแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101366   นางสาวพิชชนันท์   ไชยชนะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101367   นายพิชัยยุทธ   วงศ์ใหญ่ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101368   นางสาวพิธุมน   อุดมพืชผล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101369   นางสาวพิมพิลัย   ธรรมเนียม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101370   นายพิสิษฐ์   สีฆสมิทธิ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101372   นายไพชยนต์   รังสิยารมณ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101373   นางสาวภัสราภรณ์   มะโนใจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101374   นายภาณุพงศ์   โขมะสรานนท์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101375   นางสาวมยุรา   โพธารักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101377   นางสาวมิ่งขวัญ   ราชาคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101378   นายยุทธพิชัย   กาละนัง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101379   นางสาวรสจรินทร์   ศรีสว่าง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101381   นางสาวรุ้งลาวรรณ   อินขะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101382   นางสาวเรวดี   อรัญวาสน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101383   นางสาวลักษิกา   บุญยัง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101384   นายวชิระ   ติ๊บบุญศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101385   นางสาววนาลี   เคหัง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101386   นางสาววนิดา   สุวรรณโณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101387   นายวรกร   กายสุต : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101388   นางสาววรารัตน์   ใจมา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101389   นางสาวววิธพรรณ   ทิพกันจอน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101390   นางสาววารีเพชร   ชัยกิจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101391   นางสาววาสนา   สีหาบุตร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101392   นายวิทวัส   วงศ์อารินทร์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101393   นางสาวศกลวรรณ   เกษม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101394   นายศรัณย์   ไชยเทียน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101395   นางสาวศิริพร   วงจำปา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101396   นางสาวศิริไพ   ปงธิยา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101398   นายศุภกิจ   รุ่งโรจน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101399   นางสาวสกาวรัตน์   ปิงยศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101400   นายสมบูรณ์   สามแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101402   นางสาวสุกัญญา   สวัสดี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101403   นายสุธินันท์   เมฆอุตส่าห์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101404   นางสาวสุภวรรณ   ขันโท : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101405   นางสาวสุภัสสร   สุขนา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101407   นางสาวสุภาวดี   มานะยิ่ง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101411   นางสาวเสาวภา   กาเรือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101412   นางสาวหนึ่งนภา   แปงชุมภู : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101413   นางสาวอนุตรา   ยะวัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101414   นายอนุรักษ์   ลาภขุนทด : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101415   นางสาวอภิชญา   สุวรรณนิเวศน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101417   นายอัฐพล   พิณทอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101419   นางสาวอาทิตยา   แสงคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101420   นางสาวอำพร   พุทธวงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101422   นางสาวอุไรวรรณ   ฮวบเจริญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5512101423   นายเอกพงษ์   ศรีรัตนพิบูลย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101301   นายกฤษฏิ์   โสตถิลักษณ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101302   นางสาวฐรัชญา   เตชะสืบ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101303   นางสาวเกศินี   ศรีสุข : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101304   นายเกียรติศักดิ์   ทาสูน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101305   นายคณนาถ   ลัดพลี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101306   นายคุณานนต์   วรรณสาร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101309   นางสาวจิรภิญญา   อินอ้าย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101310   นางสาวจิรัชยา   ดีปานา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101311   นางสาวจิราพร   รัตนพรหม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101312   นายเจษฎา   ใจสัตย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101313   นางสาวชนกนันท์   บุโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101314   นางสาวชลดา   กุณแสงคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101315   นางสาวชุติกาญจน์   สุวรรณรัตนโชติ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101317   นางสาวฐิติรัตน์   สนใจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101318   นายณรงค์พันธ์   เดโชปรีชากิจ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101319   นายกฤติญา   แก้วใหม่ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101320   นางสาวณัฐนันทน์   เรือนดล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101321   นายณัฐพล   อินต๊ะกัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101322   นางสาวดาว   ลุงแสง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101323   นายทักษกร   อุดพรม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101325   นายเทพภมร   สุขประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101326   นายธนภณ   เซ็นบัว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101327   นายธนภัทร   แจ่มตระกูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101328   นายธนวุฒิ   ขันทะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101329   นายธนาวุฒิ   ทุมโคตร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101331   นางสาวธิดารัตน์   สุแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101332   นางสาวนภาพร   กำแพงทิพย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101333   นางสาวนราทิพย์   อินสุวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101335   นายนวพรรษ   ปัญญา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101336   นางสาวนัดดาวรินทร์   ศรีบุญเรือง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101337   นางสาวนัทธมน   ตลับศรี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101338   นายนาราคินทร์   ฤทธิ์สนา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101339   นางสาวนิทรรศรา   ญาณจินดา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101340   นายนิรันดร์   พรามจร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101342   นายบริพัฒน์   จันทร์ทอง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101344   นางสาวบุษกร   วงศ์น้อย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101345   นางสาวเบญจมาศ   สุดรัก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101346   นายปฏิภาณ   แสงนพรัตน์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101347   นายประวิทย์   ลิขิตวรกุล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101348   นางสาวปรีญาวรรณ   เปียงน้อย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101349   นางสาวปัทมาศ   นามไธสงค์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101350   นางสาวปิยวรรณ   ปิโย : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101351   นายผูกพัน   คงปันนา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101353   นางสาวพรไพลิน   โพธิ์เผือก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101354   นางสาวพิจิตรา   สิงห์คำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101355   นางสาวพิชญรัศมิ์   ชุมนุมพร้อม : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101356   นางสาวพิชญาภา   สุระพล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101357   นางสาวพิชามญชุ์   ชูสวัสดิ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101358   นางสาวพิมพิกา   มหาไม้ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101359   นางสาวภัทราภรณ์   บุญลา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101361   นายภูวดล   พุทธศาส : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101362   นางสาวมณฑิตา   ยาโน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101363   นางสาวบุญญาพร   สำราญ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101366   นางสาวรัชนี   ดีมงคล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101369   นางสาวลลิตา   มุกดาแก้ว : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101370   นางสาววรรณภา   ถาวงศ์กลาง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101371   นางสาววรัชยา   วุฒาพาณิชย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101372   นางสาววราภรณ์   มหายศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101373   นายวัชรวิชย์   อินแถลง : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101374   นางสาววารุณี   สุนันตา : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101375   นางสาววาสิตา   จันทรเพท : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101377   นางสาววิชนีย์   ปินทรายมูล : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101378   นายวิทยา   วงค์ปั๋น : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101379   นางสาววิภารัตน์   ธนิศร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101381   นางสาวศศินันท์   ทองอิสาณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101382   นางสาวศศินิภา   เสาร์สาร : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101383   นางสาวศิริพร   ไชยนุรักษ์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101384   นางสาวศิริพร   อินต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101385   นายศุภชัย   บ้านเรือน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101386   นายสรรปกรณ์   แก้วระหัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101387   นางสาวสิริรัตน์   ปงก๋า : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101389   นางสาวสุทธิ์สิรี   ธีระวัฒนศิริ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101390   นางสาวสุนิสา   มณี : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101392   นางสาวสุภาพร   แสงวรรณ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101393   นางสาวสุลิตา   วิชัยต๊ะ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101394   นางสาวสุวิมล   ธำรงวงศ์วิทย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101395   นายเสกสรร   สุวรรณราช : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101396   นางสาวโสภิดา   ศรคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101397   นางสาวอัจฉริยา   ตาจิต : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101398   นางสาวอัญชลิกา   ถากาศ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101399   นางสาวอัญชลี   จอมปุก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101400   นายอาทิตย์   สิมะจารึก : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101402   นายอามร   เคลือบทองคำ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101403   นายอุทัยวุฒิ   พงษ์หล้า : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101404   นางสาวแอน   กุสุโมทย์ : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5612101405   นางสาวไอรดา   ก่ำฝัน : เศรษฐศาสตร์ 6ชั่วโมง