โครงการบายศรีสู่ขวัญและพิธีรินชา

วันที่เริ่มต้น 03/08/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด คณะสารสนเทศและการสื่อสาร 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ยุคนธร ชำนาญ คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริหารและธุรการ
จักรภพ วงศ์ละคร คณะวิทยาศาสตร์
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นภาวรรณ อาชาเพ็ชร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เพียรสว่าง บูชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
พัชรียา ข่ายสุวรรณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สมพร เกตุตะคุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การดำเนินงานด้านกิจการนักศึกษาเป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณสมบัติพร้อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักสูตร กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ
(1)การจัดบริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า
(2)การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดำเนินการโดยองค์กรนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและผู้รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง จึงจัดให้มี “กิจกรรมบายศรี สู่ขวัญ” ซึ่งเป็นพิธีการรับขวัญน้องใหม่ตามประเพณีล้านนา มีการผูกข้อไม้ข้อมือและให้พรต้อนรับน้องใหม่จากคณาจารย์ รุ่นพี่ รวมถึงผู้ปกครอง นอกจากนี้ ยังจัดให้มี “พิธีรินชา” เป็นการหล่อหลอมให้นักศึกษาใหม่ต้องไม่ทำตนดั่งชาล้นถ้วย มีความเต็มใจต่อการให้และการรับรู้ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อความรู้วิชาการ เปิดใจยอมรับซึ่งกันและกันซึ่ง เป็นกุญแจสำคัญของการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องรู้หน้าที่ของตน ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ รุ่นพี่ รุ่นน้อง เพื่อสร้างความเป็นเลิศความคิดสร้างสรรค์การยึดมั่น ความดีงาม เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   160 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล