ผู้เข้าร่วม
ยุคนธร ชำนาญ คณะบริหารธุรกิจ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ งานบริหารและธุรการ
จักรภพ วงศ์ละคร คณะวิทยาศาสตร์
พีราวิชญ์ ภาคนนท์กุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นภาวรรณ อาชาเพ็ชร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
มัณฑนา ภาคสุวรรณ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เพียรสว่าง บูชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
พัชรียา ข่ายสุวรรณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สมพร เกตุตะคุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5618102301   นายกตัญญู   สุริยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102302   นางสาวกาญจนา   อารีสนั่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102303   นายกิตติกานต์   เนตรพระ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102304   นางสาวเกศวลิน   ดาวทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102305   นางสาวจังคนิภา   ฉริยะพงศ์พันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102306   นางสาวจิราภรณ์   แจ่มสอน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102307   นางสาวจุฑาทิพย์   พงค์ไพรภูมิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102308   นางสาวเจนจิรา   มณี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102309   นางสาวฉัตรกมล   อินจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102310   นายฉัตรชัย   เนียมทัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102311   นางสาวฌมาพร   จุมพลศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102312   นางสาวฐิตินันท์   พันธิแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102313   นางสาวดนิตา   จิรภาศิริสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102314   นางสาวณัฏฐพร   สีลาคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102315   นางสาวณัฐธิดา   พุฒซ้อน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102317   นายทักษิณ   อินต๊ะพิงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102318   นายธนากานต์   เกิดศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102319   นางสาวธิดารัตน์   วาจาทะศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102320   นางสาวนริศรา   ศรีอำพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102321   นางสาวนิภาภรณ์   อินสวรรค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102322   นางสาวนุสรา   ผ่องปิยะสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102324   นายพงศธร   ต๋าคำดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102325   นางสาวพรญาณี   ฝอยทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102326   นางสาวพิชญ์สินี   ขัดสาย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102327   นางสาวรวิสรา   อินทุทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102328   นายรัฐยากร   ธรรมริยา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102329   นายรัฐศาสตร์   ทรงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102330   นายวัฒนพงศ์   บุญวัฒนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102331   นางสาววิชญาภา   บุญภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102332   นางสาววิไลวรรณ   มโนผาบ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102333   นางสาวศศิโรมณ์   ชมชื่น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102334   นายศิลกรรณ์   วิสเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102335   นายศุภโชค   สุวรรณนิมิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102336   นางสาวสรัลชนา   มาฟู : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102337   นายสุขุม   คำดีฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102338   นายสุทธิกร   ฟูเต็มวงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102339   นางสาวสุธินี   วิจารณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102340   นางสาวสุวิมล   ธรรมไทสง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102341   นายโสภณวิชญ์   อุตเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102342   นายอนวรรษ   พรมแจ้ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102343   นายอนุกูล   ฟ้าทองศรีสุขดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102344   นายอนุรักษ์   คำหินกอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102301   นายกฤตภาส   นันธิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102302   นางสาวกฤติยา   วงศ์มา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102303   นายไกรสร   เพียสังกะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102304   นางสาวแคทรียา   ตาแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102305   นายจักรกฤษณ์   หงษ์ทอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102306   นายเจนภพ   คำมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102307   นายชนุตร์   เจียมจิระพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102308   นายฐนกฤต   ทิพย์เวียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102309   นายณัฐกิตต์   สนธิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102310   นางสาวณัฐชา   ทองตะเภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102311   นายณัฐพงษ์   วงษ์แพทย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102312   นายณัฐพล   ทองแท้ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102313   นางสาวณิชารีย์   จินดาธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102314   นายตรีพล   ท่าแร่ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102315   นายทิวากร   โอระมิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102316   นายเทียมวชิระ   อะทะไชย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102317   นายธนภัทร   โกศะโยดม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102318   นางสาวธนารัตน์   วอล์คเกอร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102319   นายนพคุณ   จงใจ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102320   นางสาวนฤมล   วรรณพริ้ง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102321   นายนัฐชัย   จันทราสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102322   นางสาวปติญญา   เมืองจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102323   นายปรัชญา   เขื่อนแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102324   นายปรัชญา   ปานพรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102325   นางสาวปัญจาพาณ์   คำฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102326   นางสาวปานตะวัน   บุตรดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102327   นายภาคภูมิ   ปรีชาถาวร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102328   นางสาวภาพตะวัน   ไชยสุวรรณ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102329   นายภูพันไพร   เจิดสิริพันธ์พงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102330   นางสาวรุจิรา   สุขสม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102331   นายวรพงศ์   วงษ์ตา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102332   นายวริศ   ทิพย์เวียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102333   นางสาววันวิสาข์   คำแสง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102334   นายวิทวัส   พุ่มประดิษฐ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102335   นางสาวศรตนันท์   โชติชินเชาว์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102336   นางสาวศิวพร   พุงไธสง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102337   นายสถาพร   วงศ์สุ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102338   นายสมพงษ์   เหลืองอาทิตย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102339   นางสาวสุพิชชา   มุสิกเจียรนันท์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102340   นายสุรเกียรติ   สุรามิตร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102341   นางสาวโสมสุรางค์   เรืองยศ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102342   นางสาวอติพร   ขยัน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102343   นางสาวอินทุอร   จานะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5718102344   นางสาวอุดมรักษ์   อาทวงษา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102301   นางสาวกชพร   สอนสอาด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102302   นายกฤษณะ   เมธาดุก : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102303   นางสาวกฤษณา   มณีจักร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102304   นางสาวกานต์ระวี   ทั่งศิริ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102305   นายจักรภัทร   บุญเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102306   นางสาวจารุมาศ   พิลาวัลย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102307   นายจิรศักดิ์   พิมมี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102308   นางสาวจิราพร   เขื่อนเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102309   นางสาวจุฑามาศ   สวยฉลาด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102310   นายฉัตรชัย   รัศมี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102311   นายชญานนท์   แสนโยเมือง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102312   นางสาวชนานน   นุพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102313   นางสาวชมพูนุท   พลยา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102314   นางสาวช่อผกา   แซ่ลอ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102315   นายชาคร   ณ ระนอง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102316   นางสาวชุดา   ไพศาล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102317   นายณภัทร   อุทุมพร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102318   นางสาวณัฐกานต์   จันทร์เจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102319   นายณัฐสิทธิ์   คีรีสัตยกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102320   นางสาวดวงรัตน์   บัวพรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102321   นายเดชาวัต   รัตนธรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102322   นายตฤณโชค   โพทนา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102323   นายตันติกร   ยิ้มพุดซา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102324   นางสาวธัญญารัตน์   ใจวันดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102325   นางสาวธัญญาลักษณ์   ก่ำรัมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102326   นางสาวชลิตา   บุญเรือนทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102327   นายนภนต์   สุขเกษม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102328   นายนัทนันท   ดีลาภ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102329   นางสาวนัยน์ชนก   กะวัง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102330   นางสาวน้ำทิพย์   ชมภูพล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102331   นางสาวเบญจมาภรณ์   โค้วตระกูล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102332   นายปฏิภาณ   กำเนิดพันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102333   นายปฐวี   ณ น่าน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102334   นายปราบศึก   ศรีสวัสดิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102335   นางสาวปิ่นสุดา   สัจจะเวทะ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102336   นางสาวปิยธิดา   บุญเชิด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102337   นายพฤษพล   จันทาพูน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102338   นายพัชรพล   นุวงศ์ศรี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102339   นางสาวพัชรินทร์   ตันวังผาง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102340   นางสาวพัทธ์ชณัญ   คำลือ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102341   นายพีระพงษ์   กันสิทธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102342   นางสาวภัทรภร   จันเลียง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102343   นายภาสกร   สายศรีธิ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102344   นางสาวภิฌรัช   สุวรรณรัตน์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102345   นายภูริเดช   บุตรจา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102346   นายมงคล   พิกุลน้อย : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102347   นางสาวมณชวิตา   นุชคง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102348   นางสาวมณีรัตน์   จองนันตา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102349   นางสาวมิตรสินี   นุชอำพันธ์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102350   นายโยธิน   บัวเผียน : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102351   นางสาวโยษิตา   แซ่ตั้ง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102352   นายรัชชานนท์   เสริญกลาง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102353   นางสาวรัญชิดา   มีสุข : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102354   นางสาววีรินทร์ภัทร์   สมวงษ์ศา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102355   นางสาววรรณิภา   ตาละกา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102356   นางสาววรวรรณ   จันทร์ขาว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102357   นางสาววริศรา   เจริญกาเด็ด : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102358   นางสาววิชศลุตา   ปัญโญใหญ่ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102359   นางสาววิมลรัตน์   มงคล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102360   นายวิศิษฐ์   อโณทัยกุล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102361   นางสาวศศิ   ธัญญกรรม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102362   นางสาวศิริลักษณ์   นิยม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102363   นายศิวดล   กิติตาล : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102364   นายศุภกร   ทนุโวหาร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102365   นายสมัชญ์   หวลคำ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102366   นายสหัสชัย   ชัยเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102367   นายสุภักฎี   ปัญญาแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102368   นางสาวสุวนี   มูลย่อง : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102369   นายเสริมพงษ์   กัณห์อุไร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102370   นางสาวเสาร์วดี   สิทธิสาร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102371   นางสาวพีรภาว์   ภุชกฤษดาภา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102372   นายอริยะ   อยู่จงดี : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102373   นางสาวอัชฌาวดี   สุขเทพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102374   นายอัศฎา   ลิขิตบุญมา : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102375   นายอิทธิชัย   พินอุไร : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102376   นายอิทธิเชษฐ์   หมื่นอาจยิ้ม : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102377   นายเอกพจน์   วงค์เทพ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102378   นายเอนก   คำบุญชู : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง
5818102379   นายเอื้ออังกูร   รีรมย์ : การสื่อสารดิจิทัล 3ชั่วโมง