โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้นำสโมสรนักศึกษา ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 15/03/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 16/03/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนักศึกษาในการจัดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาเพื่อสนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัยและคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดี เก่ง และมีความสุข ดังนั้นสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความจำเป็นที่จะจัดทำโครงการ "พัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์" ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 55 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   55 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   16600 บาท
มูลค่ารายรับ   16600 บาท
ค่าใช้จ่าย 16600 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   16600 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล