โครงการแม่โจ้ปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 02/04/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/05/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด ค่ายนเรศวรมหาราช อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานพัฒนาวินัยนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ดำเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมีและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง เยาวชน และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
ดังนั้น งานวินัยและพัฒนานักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เล็งเห็นปัญหายาเสพติดจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะได้ให้นักศึกษาได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีกิจกรรมที่ดีที่สร้างสรรค์ และสร้างสุขให้กับนักศึกษา สามารถพัฒนาความสามารถของตนเอง ไม่หลงมัวเมาไปกับยาเสพติดหรือสิ่งที่ผิดๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาของยาเสพติด สามารถมีส่วนร่วมและพัฒนาให้เกิดเครือข่ายนักศึกษาในการขับเคลื่อนการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง เต็มศักยภาพ และเกิดประสิทธิภาพ
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 16  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   80 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   132000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 132000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
นัักศึกษามีสภาวะการเป็นผู้นำด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และมีการสร้างเคือข่ายนักฤศึกษาด้านการทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล