ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5601102339   นางสาวชไมพร   เครือแก้ว : พืชสวน (พืชผัก) 16ชั่วโมง
5601113317   นายณัฐชนน   วณัชวงศ์ : ปฐพีศาสตร์ 16ชั่วโมง
5601113320   นายทศพร   รอดหลง : ปฐพีศาสตร์ 16ชั่วโมง
5604104343   นายอนุชา   ศรีสุวรรณ : สถิติ 16ชั่วโมง
5604106315   นางสาวธารารัตน์   วงศ์แสนสี : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
5604106322   นางสาวบุษยามาศ   ยาวิชัย : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
5605104361   นายพิชญะ   ดวงฟู : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5609101039   นายบัญชา   สุกันทา : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5609101056   นายภาณุพัฒน์   กันไท้ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5609101426   นายวิระพงษ์   โตไร่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 16ชั่วโมง
5610101013   นางสาววันวิสา   เอียดประพาล : การประมง 16ชั่วโมง
5612101403   นายอุทัยวุฒิ   พงษ์หล้า : เศรษฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5612102358   นายนพชัย   อุประบ่อง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 16ชั่วโมง
5614101301   นางสาวกชกร   สุขสุภี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5614101309   นางสาวกันตินันท์   พูลรักษา : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5614101334   นายนัทธพงศ์   บุญนิล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5614102302   นางสาวกัลยา   พันลำภักดิ์ : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5618102344   นายอนุรักษ์   คำหินกอง : การสื่อสารดิจิทัล 16ชั่วโมง
5622101341   นางสาวธิดาลักษณ์   สมบูรณ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 16ชั่วโมง
5701102348   นายณัฐพล   ศรีวิชัย : พืชสวน (พืชผัก) 16ชั่วโมง
5701113308   นายณัฐวุฒิ   พิมพ์มั่น : ปฐพีศาสตร์ 16ชั่วโมง
5701113322   นางสาวพิทยารัตน์   คอคง : ปฐพีศาสตร์ 16ชั่วโมง
5701122002   นางสาวกัลยา   ลิขิตเบญจกุล : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122007   นายเจษฎากร   นาคะชาต : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122009   นายณัฐพงษ์   ฟองเทพ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122012   นางสาวณัฐนิชานันท์   มาเยอะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122013   นายธีรเดช   ปู่ไก่ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122015   นายนพดล   แสงย่าง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122020   นางสาวปพัชยา   มุตติภัย : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122025   นายพงศ์ศิริ   หนูจีน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122042   นายเสรี   ศรีบุญ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122043   นายอนุพันธ์   ดินสีทอง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122044   นางสาวอริศรา   หวู่ผะ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701122046   นายอำนาจ   เค็มบิง : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5701125348   นายอภิเดช   ชัยพิริยะกิจ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 16ชั่วโมง
5703101324   นางสาวบพิตรา   ใจโพธิ์ : วิศวกรรมเกษตร 16ชั่วโมง
5703101330   นางสาวปิยะธิดา   ปัญโญใหญ่ : วิศวกรรมเกษตร 16ชั่วโมง
5703102324   นายธนากร   บุญมาสุ : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
5703102339   นางสาวพิมพิกา   เครือคำ : วิศวกรรมอาหาร 16ชั่วโมง
5703105315   นายวชิรวิชญ์   ปาติ๊บ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 16ชั่วโมง
5704101338   นางสาวทรรศน์พร   กาศสกุล : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
5704101343   นางสาวธนิกานต์   ญานะ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
5704101404   นายอมรเทพ   อ่อนตาม : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 16ชั่วโมง
5704105302   นายกรปณต   ทัพพพันธ์ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
5704105313   นางสาวณัฐธิดา   มะอนันต์ : คณิตศาสตร์ 16ชั่วโมง
5704106302   นายกฤษฎา   บุญคำ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
5704106328   นางสาวภัควรินทร์   มงคลอัศวพงษ์ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
5704106329   นางสาวภัทริชา   เวชกุล : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
5704106333   นายวรเมธ   ภูพันใบ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 16ชั่วโมง
5705101310   นางสาวการะเกด   โพธิ์สาวงค์ : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705101322   นายชัชวาลย์   พันสนิท : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705101353   นายบัญชา   ฤทธิ์เรืองโรจน์ : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705101391   นางสาวศิรินาถ   วุฒิชาญ : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5705104301   นายกนต์ธร   ส่วยนุ : การบริหารท้องถิ่น 16ชั่วโมง
5705201360   นายอัครพล   นักพรม : รัฐศาสตร์ 16ชั่วโมง
5706104314   นายกิตติชัย   ไชยศิลป์ : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104356   นายณัฐกิจ   มูลแก้ว : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104404   นางสาวนิตยา   เอกเรื่อง : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104473   นางสาวรัตนากร   คำปันนา : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104512   นางสาวสุทธิดา   เกือกแก้ว : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104513   นางสาวสุพัตรา   จันทบุตร : การเงิน 16ชั่วโมง
5706104516   นางสาวสุภาวดี   พรทิพย์ศิริกูล : การเงิน 16ชั่วโมง
5710101017   นายประพนธ์   เกิดจำรูญ : การประมง 16ชั่วโมง
5712102410   นายเอกชัย   คำชื่น : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 16ชั่วโมง
5714101355   นายพชร   ไชยบุตร : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5714101388   นายศักย์ศรณ์   ทัศนศรี : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 16ชั่วโมง
5714102302   นางสาวกชวรรณ   มะโนพันธ์ : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5714102327   นางสาวนริษา   จันพรมมิน : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5714102350   นายรุ่งระวิน   แก้วชมภู : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5714102360   นายสุทธิพงษ์   ศรีสวัสดิ์ : ภาษาอังกฤษ 16ชั่วโมง
5715123363   นางสาวพัณณิตา   ดุจรัตนะ : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
5715123401   นายศิลป์   รัตนดิลกกุล : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
5715123423   นายเอกพจน์   กาวิละ : พลังงานทดแทน 16ชั่วโมง
5718102302   นางสาวกฤติยา   วงศ์มา : การสื่อสารดิจิทัล 16ชั่วโมง
5718102324   นายปรัชญา   ปานพรม : การสื่อสารดิจิทัล 16ชั่วโมง
5719101008   นายนิรุตต์   บุบผา : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 16ชั่วโมง
5719101009   นางสาวนิโรบล   เหมือดขุนทด : เทคโนโลยีภูมิทัศน์ 16ชั่วโมง
5722102014   นางสาววนิดา   แยเบียงกู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 16ชั่วโมง