โครงการ Mr. Green Box ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 05/04/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยนโยบายของฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2555 ที่เน้นการพัฒนาด้านสวัสดิการของนักศึกษาให้ได้อย่างทั่วถึง และเป็นไปอย่างเชิงรุก จึงได้มีการจัดทำโครงการ “Mr. Green Box” ขึ้น โดยมีภารกิจหลักในการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะและข้อติชม ในการรับบริการด้านสวัสดิการจากนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เนื่องจากนักศึกษาในปัจจุบันมีจำนวนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ระบบการจัดสรรและดูแลสวัสดิการ ตลอดจนบุคลากรที่ต้องการดูแลในด้านนี้ไม่เพียงพอในการตรวจสอบและดูแล จึงแนะแนวทางให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการรักษาผลประโยชน์ของตนโดยการเสนอความคิดเห็นและข้อบกพร่องในการให้บริการด้านสวัสดิการของมหาลัยลงในกล่อง Mr. Green Box ซึ่งจะได้เสริมสร้างคุณลักษณะของการมีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยของนักศึกษาและยังส่งเสริมความมีประชาธิปไตยที่ทุกคนมีสิทธิในการเสนอความคิดเห็นต่อส่วนรวม เกิดการพัฒนาสวัสดิการของนักศึกษาไปในทางที่ดี และเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่มหาวิทยาลัยต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 20  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 3010 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 5000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล