โครงการโตโยต้าคนจริงสร้างสุข ปี 2 ในรายการเรื่องจริงผ่านจอ "กิจกรรมประดิษฐ์รองเท้าจากยางรถยนต์เก่าจังหวัดเชียงใหม่"

วันที่เริ่มต้น 21/03/2558 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 22/03/2558 เวลา 16:00
สถานที่จัด บ้านอูตูม อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องด้วยบริษัทสาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนากรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตรายการ "เรื่องจริงผ่านจอ" ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 23.00 - 00.30 น. ทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 รายการที่นำเสนอเนื้อหา ภาพเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเตือน ให้ทุกฝ่ายหัสมาให้ความร่วมมือเอาใจใส่ แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ทางรายการ ฯ ได้จัดทำ "โครงการโตโยต้า คนจริงสร้างสุข ปี 2" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมให้กับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วยการร่วมทำกิจกรรม CSR ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ทางบริษัท ฯ จึงใคร่ขออนุญาตนำนักศึกษา จำนวน 20 คน เข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์รองเท้าจากยางรถยนต์ ในโครงการโตโยต้า คนจริงสร้างสุข ปี 2 เพื่อส่งมอบให้แก่เด็กยากไร้ ในพื้นที่หมู่บ้านอูตูม อำเภออำก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 14  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 20 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   21 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล