ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 14ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 14ชั่วโมง
5512106340   นายปฏิยุทธ   พุทธประเสริฐ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
5512106345   นางสาวพรทิพย์   พันโสม : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 14ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5601101356   นางสาวโยธกา   มีฤทธิ์ : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5606104362   นายพงศ์ภัค   ฉัตรนุเคราะห์ : การเงิน 14ชั่วโมง
5606104381   นายฤทธิชัย   จริตยนต์พันธุ์ : การเงิน 14ชั่วโมง
5701101308   นายเกรียงศักดิ์   เนินทอง : พืชไร่ 14ชั่วโมง
5701125310   นางสาวณัฐนิดา   ซุ้ยทา : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 14ชั่วโมง
5701125327   นางสาวพินิจตา   พรหมซาว : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 14ชั่วโมง
5703104326   นายสิทธิชัย   เตชะดิลก : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 14ชั่วโมง
5706102328   นางสาวจรัญญา   นางเมาะ : การตลาด 14ชั่วโมง
5706102331   นางสาวจุฑามาส   ดวงดาว : การตลาด 14ชั่วโมง
5706103345   นางสาวณิชารีย์   ศิวานนท์ : บัญชี 14ชั่วโมง
5709101405   นายสุริยา   อุดแก้ว : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5709101408   นายอธิพงศ์   แจ้งสว่าง : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5709101418   นายอัษฎาวุธ   มาละยะมาลี : พัฒนาการท่องเที่ยว 14ชั่วโมง
5712101303   นางสาวกมลวรรณ   วราโพธิ์ : เศรษฐศาสตร์ 14ชั่วโมง