โครงการสโมสรอาสาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2558

วันที่เริ่มต้น 28/01/2558 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 28/01/2558 เวลา 0:00
สถานที่จัด โรงเรียนบ้านปางไฮ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม ลงทะเบียน
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะเศรษฐศาสตร์ สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
จิตอาสา คือ ผู้ที่มีจิตใจเป็นผู้ให้อาจจะเป็นการให้สิ่งของ ให้เงิน ให้ความช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกาย แรงสมอง ซึ่งเป็นการเสียสละ สิ่งที่ตนเองมี แม้กระทั่งเวลา เพื่อเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้แก่ส่วนรวม งานจิตอาสาเป็นอีกช่องทางหนึ่ง ในการพัฒนายกระดับจิตใจให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีความเข้าใจในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มมากขึ้น การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชนได้มากเท่าไร สังคมแห่งการแบ่งปันเอื้ออาทรก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น นอกจากจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้ปลดปล่อยพลังที่มีในตนเองแล้ว ยังเป็นการสร้างคุณลักษณะให้มีผลดีต่อสังคมอีกด้วย ดังนั้น สโมสรนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างจิตอาสา เพื่อพัฒนาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม จึงได้จัดโครงการสโมสรอาสาพัฒนาชุมชนขึ้น ประจำปี 2558 ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านปางไฮ ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 40 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล