โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 (ศาสนาพุทธ) "กิจกรรมเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์"
-
วันที่เริ่มต้น 28/07/2557 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 18/08/2557 เวลา 16:30
สถานที่จัด ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก รัชกาลที่ 9 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งผลให้เกิดความเจริญทางวัตถุและรักความสะดวกสบาย แต่ละคนต่างแสวงหา และพยายามให้ได้มาซึ่งวัตถุ เพื่อสนองความต้องการของตน ก่อให้เกิดการแก่งแย่งแข่งขันกัน ดำเนินชีวิตโดยมิชอบ เห็นแก่ตัวมากขึ้น คุณค่าทางจริยธรรมและศีลธรรมของคนในสังคมเสื่อมลง หากละเลยปัญหาดังกล่าว ย่อมส่งผลให้อนาคตของประเทศชาติประสบหายนะในที่สุด
เยาวชน ถือเป็นบุคลากรของชาติที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น หากเยาวชนของประเทศชาติได้รับการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ควบคู่กับการให้ความรู้ทางวิชาการที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว ย่อมมีส่วนช่วยเหลือในการพัฒนาสังคมไปในทางที่ถูกที่ควรได้้เป็นอย่างดี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีเป้าหมายผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สมบูรณ์ ทั้งด้านความรู้และคุณธรรม จึงตระหนักในหน้าที่ที่จะส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมให้แก่นักศึกษา สร้างจิตสำนึกในความรับผิดชอบส่วนรวม มีจิตสำนึกรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ มีความพร้อมที่จะเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามที่มีคุณธรรมจริยธรรม ในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ดังนั้น กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงจะจัดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษา ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 5700 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล