โครงการรณรงค์จริยธรรมการสื่อสารยุคดิจิทัล ประจำปี 2557

วันที่เริ่มต้น 28/08/2556 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 11/09/2556 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
เพียรสว่าง บูชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
คณะสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอน ภายใต้ปรัชญา “การสื่อสารเพื่อปัญญา (wisdom) และพลังของความดีงาม (integrity)” โดยคณะมีความมุ่งในการเป็นผู้นำในการจัดการเรียนการสอนด้านการสื่อสาร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถวิสัย มีปรีชาญาณ และความกล้าหาญทางจริยธรรม ในการปรับปรุงหลักสูตรได้คำนึงถึงความทันสมัยของหลักสูตร ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นที่ยอมรับ เน้นการพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตในเรื่องปัญญา ความเป็นเลิศ ความคิดสร้างสรรค์
ดังนั้น เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจะจัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่บูรณาการด้านบริการวิชาการแก่สังคมเข้ากับการเรียนการสอน ในรายวิชา กฎหมายและจริยธรรมทางการสื่อสารดิจิทัล เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทางวิชาชีพ ตลอดจนเสริมสร้างจริยธรรม จรรยาบรรณ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งอาจารย์ นักศึกษา ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยจะจัดให้มี “โครงการรณรงค์จริยธรรมการสื่อสารในยุคดิจิทัล” ขึ้นทุกปีการศึกษา ในภาคการศึกษาที่ 1 โดยกิจกรรมจะส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนเรียนรู้การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาควบคู่กับการบริการวิชาการแก่สังคมไปพร้อมกัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 80 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   35 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   20000 บาท
มูลค่ารายรับ   20000 บาท
ค่าใช้จ่าย 20000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   20000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล