ผู้เข้าร่วม
ปัณณพร ไพบูลย์วัฒนกิจ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ภควิชญ์ ดำรงเกียรติศักดิ์ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
นภาวรรณ อาชาเพ็ชร คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
พัชรียา ข่ายสุวรรณ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
เพียรสว่าง บูชา คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานนโยบาย แผน และประกันคุณภาพ
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
สมพร เกตุตะคุ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นพพร สุนะ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5618102301   นายกตัญญู   สุริยวงศ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102302   นางสาวกาญจนา   อารีสนั่น : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102303   นายกิตติกานต์   เนตรพระ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102304   นางสาวเกศวลิน   ดาวทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102305   นางสาวจังคนิภา   ฉริยะพงศ์พันธุ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102306   นางสาวจิราภรณ์   แจ่มสอน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102307   นางสาวจุฑาทิพย์   พงค์ไพรภูมิ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102308   นางสาวเจนจิรา   มณี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102309   นางสาวฉัตรกมล   อินจันทร์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102310   นายฉัตรชัย   เนียมทัง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102311   นางสาวฌมาพร   จุมพลศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102312   นางสาวฐิตินันท์   พันธิแก้ว : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102313   นางสาวดนิตา   จิรภาศิริสุข : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102314   นางสาวณัฏฐพร   สีลาคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102315   นางสาวณัฐธิดา   พุฒซ้อน : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102316   นายณัฐวัชร์   จริยาพร้อม : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102317   นายทักษิณ   อินต๊ะพิงค์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102318   นายธนากานต์   เกิดศรี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102319   นางสาวธิดารัตน์   วาจาทะศิลป์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102320   นางสาวนริศรา   ศรีอำพร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102321   นางสาวนิภาภรณ์   อินสวรรค์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102322   นางสาวนุสรา   ผ่องปิยะสกุล : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102324   นายพงศธร   ต๋าคำดี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102325   นางสาวพรญาณี   ฝอยทอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102326   นางสาวพิชญ์สินี   ขัดสาย : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102327   นางสาวรวิสรา   อินทุทรัพย์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102328   นายรัฐยากร   ธรรมริยา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102329   นายรัฐศาสตร์   ทรงคำ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102330   นายวัฒนพงศ์   บุญวัฒนา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102331   นางสาววิชญาภา   บุญภา : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102332   นางสาววิไลวรรณ   มโนผาบ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102333   นางสาวศศิโรมณ์   ชมชื่น : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102334   นายศิลกรรณ์   วิสเกตุ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102335   นายศุภโชค   สุวรรณนิมิตร : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102336   นางสาวสรัลชนา   มาฟู : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102337   นายสุขุม   คำดีฝั้น : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102339   นางสาวสุธินี   วิจารณ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102340   นางสาวสุวิมล   ธรรมไทสง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102341   นายโสภณวิชญ์   อุตเจริญ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102342   นายอนวรรษ   พรมแจ้ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102343   นายอนุกูล   ฟ้าทองศรีสุขดี : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102344   นายอนุรักษ์   คำหินกอง : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง
5618102345   นางสาวอรธีรา   ฤทธิโพธิ์ : การสื่อสารดิจิทัล 6ชั่วโมง