โครงการงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 30

วันที่เริ่มต้น 01/12/2555 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 08/12/2555 เวลา 17:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะผลิตกรรมการเกษตร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
กอบลาภ อารีศรีสม คณะผลิตกรรมการเกษตร
อภิริยา นามวงศ์พรหม คณะผลิตกรรมการเกษตร สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การแข่งขันทักษะการเกษตรในงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 30 นับเป็นการแข่งขันทักษะการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะมีสถาบันระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 12 สถาบัน ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( วิทยาเขตกำแพงแสน , สกลนคร ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยทักษิณและมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าแข่งขันและร่วมกิจกรรมมากกว่า 1,500 คน ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การแข่งขันทักษะการเกษตร ทำให้ นักศึกษาคณะผลิตกรรมการเกษตร คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ ต้องหันมาพัฒนาศักยภาพตนเอง เพื่อครองความเป็นเอกด้านทักษะการเกษตร ทั้งนี้ในปี 2555 การแข่งขันทักษะเกษตรจะประกอบด้วย 19 ประเภท ได้แก่ การเข้าด้ามจอบเตรียมแปลง การแข่งขันคำนวณอัตราการใช้และการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดวัชพืช การแข่งขันวินิจฉัยโรคพืช การวิเคราะห์อาหารสัตว์ การประเมินเนื้อดินโดยวิธีการภาคสนามและการวัดค่าความเป็นกรด – ด่างของดิน การเซตแมลง การติดตา- ต่อกิ่ง – ทาบกิ่ง การตอบปัญหาวิชาการทางการเกษตร การคล้องโคและล้มโค การตอนสุกร การพูดส่งเสริมการเกษตร การแข่งขันการจัดดอกไม้ การแข่งขันการจัดสวนถาด การแข่งขันกรอกดินใส่ถุง การแข่งขันรีดเต้านมเทียม การแข่งขันการตัดแต่งซากสัตว์ปีก การแข่งขันฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ การแข่งขันโครงงานทางการเกษตร การแข่งขันผลิตโปสเตอร์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร
นอกจากนี้ในงานประเพณี 4 จอบ แห่งชาติ ครั้งที่ 30 ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดกิจกรรมอื่นๆ ที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ การสร้างสัมพันธภาพ การบำเพ็ญประโยชน์ และการเปิดวิสัยทัศน์สู่โลกภายนอก โดยเฉพาะการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในจังหวัดขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 48  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 150 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   348000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 348000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล