ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม
ผู้เข้าร่วม (นักศึกษา)
5501102306   นางสาวกฤติยาณี   วรรณภิระ : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102310   นางสาวกัณฐิกา   พลายกลาง : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102311   นางสาวกัณณิกา   คำสิงห์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102312   นางสาวกัลยรัตน์   สังข์ขาว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102318   นายกิตติโชติ   เรืองรุ่งชัยกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102319   นางสาวกิติญาพร   อ่อนสา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102323   นางสาวคนึงนิตย์   เชื้อบุญจันทร์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102329   นายจิรวัฒน์   เรืองเนตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102334   นายเฉลิมชัย   พรหมผ่องแผ้ว : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102338   นางสาวชลธิชา   ลิ้นฤาษี : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102339   นางสาวชลลดา   หอมรักษ์ : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102340   นายชลัมพล   มั่นสมสกุลชัย : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102341   นางสาวชุติมา   ด้านเนาลา : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102343   นางสาวโชติกา   ไกรราญ : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102345   นางสาวญาณิกา   อะทอยรัมย์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102348   นางสาวณัฏฐนิช   ชมศิริ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102349   นางสาวณัฐนันท์   พรมบุญชู : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102355   นายดนัย   ใจดี : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102358   นายถิร   การมั่งมี : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102362   นางสาวทิพย์ธัญญา   จำปา : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102363   นายธนกฤช   ปฐมนุพงศ์ : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102367   นายธนาตย์   ฉินกมลทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102376   นายนที   รัตนเณร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102389   นายบุญญฤทธิ์   คำทอง : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102392   นางสาวประพิณ   ไวปัญญา : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102395   นางสาวปัทมาพร   พึ่งมุก : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102402   นางสาวพรทิวา   ชูเกียรติคีรีชัย : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102403   นางสาวพรสุดา   ทานนพิม : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102404   นางสาวพัชรา   วาสอนใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102408   นางสาวพิชาดา   มีบุญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102416   นางสาวภัทรานิษฐ์   พลหาญ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102418   นางสาวภาณุเนตร   ศรีมูล : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102419   นางสาวภานุนาถ   มีมา : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102426   นางสาวรจนา   ช้างทองคำ : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102441   นางสาววิชุดา   ขัดก๋า : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102442   นายวินิจ   วิรัตน์ : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102443   นายวิริยพล   คงเทียน : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102450   นางสาวศกุลตลา   ธรรมจิตร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102451   นายศตวรรษ   โพธิสาร : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102455   นางสาวศรัณญา   ปัทมังสังข์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102462   นายศุภชาติ   จันทร : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102464   นายสมบัติชัย   จิดากรรัตนกุล : พืชสวน (ไม้ผล) 64ชั่วโมง
5501102465   นางสาวสมปรารถนา   เจนใจ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102468   นางสาวสมหมาย   สิงห์ครุธ : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102472   นางสาวสิทติประภา   เทียมศักดิ์ : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102477   นางสาวสุธาสินี   วันดี : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501102489   นายหัตถกิจ   ศิขรีฤทธากุล : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102491   นางสาวอทิตยา   พูลทอง : พืชสวน (พืชสวนประดับ) 64ชั่วโมง
5501102500   นายอรุณ   วงค์คำปัน : พืชสวน (พืชผัก) 64ชั่วโมง
5501122013   นายธวัชชัย   เสอุดม : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 64ชั่วโมง
5501122028   นายเมธา   อินปาน : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 64ชั่วโมง
5507107001   นางสาวคัทลีน่า   มากชุม : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5507107002   นายจำนงค์   รอดนิล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5507107003   นายณัฐวุฒิ   มานาค : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5507107004   นายธีระพงษ์   ภู่สุรัตน์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5507107006   นางสาวน้ำตาล   กลสรร : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5507107007   นายภารินทร์   เพ็งแก้ว : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5507107008   นางสาวยุพดี   ขุนศรี : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5507107009   นายวรัชญ์   นวลจันทร์ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5507107010   นายวโรดม   ฉายากุล : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5507107012   นายศิริศักดิ์   พุ่มสุวรรณ : เทคโนโลยีการผลิตพืช 64ชั่วโมง
5522102003   นางสาวณัฐกานต์   กันทะวงศ์ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 64ชั่วโมง
5522102009   นายริว   ผาติอมรกิจ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 64ชั่วโมง
5522102013   นางสาววิมล   เทียบแก้ว : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 64ชั่วโมง
5522102016   นายสมรักษ์   ต่างเนตรหนู : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 64ชั่วโมง
5522102019   นายเอกนันท์   กันตุ่น : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 64ชั่วโมง
5522103008   นายทรงยศ   เรืองสุข : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 64ชั่วโมง
5522103012   นายภูริภพ   นาใจเย็น : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 64ชั่วโมง
5522103014   นายโยธิน   ภู่พราหมณ์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 64ชั่วโมง
5522103016   นายวิษณุ   บุญศิริ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 64ชั่วโมง
5522103025   นางสาวอุทุมพร   คชรัตน์ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 64ชั่วโมง