โครงการแม่โจ้อนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งเเวดล้อม ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 01/06/2556 เวลา 8:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5303104304   นางสาวขนิษฐา   บุญน้อย : เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว 6ชั่วโมง
5309101380   นางสาวสนธยา   นันตาไผ่ : พัฒนาการท่องเที่ยว 12ชั่วโมง
5401102329   นายจีระศักดิ์   อินทะวงศ์ : พืชศาสตร์ (ไม้ผล) 12ชั่วโมง
5412106345   นางสาวนิภาภรณ์   นุ่มเนื้อ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5412106347   นางสาวเบญจมาศ   วันดี : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5412106351   นายปิยพงษ์   พลธนะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5412106373   นางสาวชนัญชิดา   ทรัพย์สันเทียะ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5412106376   นางสาวราตรี   ทองผาง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5412106377   นางสาวนิชาภา   มูลทองหลาง : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5412106397   นายสายชล   อิ่มเนย : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5412106401   นางสาวสิรินาฎ   บัวผัด : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5412106405   นางสาวสุธีรา   ราชอุ่น : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 6ชั่วโมง
5605101347   นายนวมินทร์   กิติวงศ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101372   นางสาวมณีรัตน์   ศิริพรหมพิทักษ์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101380   นางสาวรัตนาภรณ์   มูลโรจน์ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101383   นายวรโชติ   ดวงคำ : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101385   นายวรวุฒิ   ชุนถนอม : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5605101409   นายอรรถพล   เครื่องแก้ว : รัฐศาสตร์ 6ชั่วโมง
5609101365   นางสาวนริศรักษ์   ทังเกะ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101394   นางสาวพัชริภา   อินต๊ะปัญญา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101395   นางสาวพัชรี   เชื้อสายใจ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101396   นางสาวพัณณวดี   พรรณขาม : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101398   นางสาวพิมพ์วลัญช์   อุตมา : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101420   นางสาววราภรณ์   ม่วงสอน : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5609101425   นางสาววิชุดา   ชัยเทพ : พัฒนาการท่องเที่ยว 6ชั่วโมง
5622101302   นางสาวกมลวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101306   นางสาวกษมภรณ์   เถาว์ทิพย์ : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101309   นายเกรียงไกร   ฐิติวงศ์เกษมสุข : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101317   นางสาวจิรารัตน์   วุ่นจันทร์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101318   นางสาวจุฑารัตน์   บัวบาน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101321   นางสาวเจนจิรา   ชัยอุปาระ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101323   นางสาวชฎาพร   มะโนหาญ : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101324   นางสาวชนกนันต์   แพงพฤกษ์ภูมิ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101326   นางสาวฐานะมาศ   จงสุขวรากุล : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101327   นางสาวณัฏฐา   วิกาศ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101330   นางสาวดาราชล   เครือเทพ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101331   นางสาวดาริน   ถาปินตา : สัตวศาสตร์ 6ชั่วโมง
5622101340   นางสาวธันยพร   อินทร์ทรง : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101341   นางสาวธิดาลักษณ์   สมบูรณ์ชัย : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 6ชั่วโมง
5622101342   นางสาวนภาพร   สอนสุทธิ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101343   นางสาวนภาพรรณ   แสนจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101344   นางสาวนวพร   วงศ์ศิริ : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101345   นางสาวนวภรณ์   วรรณก้อน : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101346   นางสาวน้ำฝน   ธนาคาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101349   นางสาวนิโลบล   แย้มกันชู : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101354   นางสาวบุษกร   วงค์สุภา : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101361   นางสาวปิยะมณี   ภูมิวนาดอน : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101363   นางสาวพรทิพย์   ปันจุติ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101365   นางสาวพักตร์จิรา   วงศ์หาร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101367   นางสาวพัชรินทร์   บูญเล็ก : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101369   นางสาวพิมพ์ประภา   น้อยวงค์ : สัตวศาสตร์ (อาหารสัตว์) 6ชั่วโมง
5622101370   นางสาวพิมพ์พิไล   ใจจะนะ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101374   นายมานะชัย   บุญสูง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101375   นางสาวมาลิน   ขุนพรหม : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101377   นางสาวยศวรรณ   ม่วงพันธุ์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101378   นางสาวระพีพรรณ   เรือนเป็ง : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101382   นายวรพรต   เจือจันทร์ : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101385   นายวิทวัส   ตันคำมูล : สัตวศาสตร์ (การผลิตสุกร) 6ชั่วโมง
5622101389   นายศราวุธ   สุทาราช : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101391   นางสาวศิริลักษณ์   ศรีวิลัย : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
5622101400   นางสาวสุกัญญา   ชุ่มจิตร : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 6ชั่วโมง
มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งปัจจุบันจำนวนนวนนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 14,576 คน ตามงานวิจัยของดร.สมไทย วงษ์เจริญ ได้คำนวณปริมาณการดำเนินชีวิตประจำวันของคนหนึ่งคนสามารถสร้างขยะให้กับโลกใบนี้เฉลี่ยถึง 1 กิโลกรัม ดังนั้น ใน 1 วันมหาวิทยาลัยเเม่โจ้ได้มีปริมาณขยะมากถึง 14,576 กิโลกรัม ซึ่งเป็นจำนวนที่ค่อนข้างมาก
ทางชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติเเละสิ่งเเวดล้อม มหาวิทยาลัยเเม่โจ้ ได้เห็นถึงความสำคัญในจุดนี้เเละเล็งเห็นว่ายังมีจำนวนขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ปนอยู่กับขยะทั่วไปเหล่านี้ การที่เราทิ้งขยะทุกประเภทรวมกันโดยไม่เเยกนั้น ทำให้ขยะที่สามารถนำมาใช่ใหม่ได้ (Reuse) เเละขยะที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ (Recycle)ถูกทิ้งรวมไปกับขยะเปียกทั้งหลาย เเละอาจจะไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้อีก เเละที่อันตรายมากก็คือขยะที่เป็นสารพิษ พวกบรรจุภัณฑ์สารเคมี กระป๋องยาฉีดกันยุง พวกหลอดไฟซึ่งมีสารเคมีฉาบไว้ ถ่านไฟฉาย เหล่านี้ล้วนเป็นอันตรายต่อสิ่งเเวด
ล้่อมมากๆ ถ้าเราเอาทิ้งไปรวมกับขยะอื่นๆ โดยที่ไม่เเยกสารเคมีก็จะไหลลงสู่พื้นดิน ถ้าถูกเผาก็เป็นก๊าซพิษลอยขึ้นไปในอากาศ หรือถ้าถูกฝั่งกระบวนการย่อยสลายก็จะทำให้เกิดก๊าซลอยขึ้นไปในอากาศ ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อสิ่งเเวดล้อมเเละเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาโลกร้อนด้วย
จากการสำรวจสถานที่ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยพบว่า เเทบทุกจัุดที่มีถังยะตั้งอยู่ บางที่มีถังขยะไม่เพียงพอเเละไม่มีการเเยกขยะก่อนการทิ้ง ซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาหลายๆอย่าง เช่น ปัญหาขยะเน่าเสีย การเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่งขยะไปสู่เเหล่งกำจัดขยะต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นฯลฯ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดโครงการ "เเม้โจ้อนุรักษ์ พิทักษ์สิ่งเเวดล้อม" ขึ้น เพื่อเปลี่ยนมุมมอง ปรับเเนวคิด ในการทิ้งขยะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเเม่โจ้เเละโรงเรียนโดยรอบชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดการกับปัญหาขยะที่เกิดขึ้น
ได้เเก่ โรงเรียนบ้านเเม่โจ้ โรงเรียนบ้านโปงเเละโรงเรียนศรีสังวาลเชียงใหม่ ให้มีการจัดการทิ้งขยะใหู้ถูกที่ มีการเเยกขยะก่อนทิ้ง เป็นการส่งเสริมวินัยในเบื้องต้น เพื่อให้ง่ายต่อการนำขยะบางส่วนกลับมาใช้ใหม่ เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ปัญหาของขยะหมดไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 361 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล