โครงการอบรมบุคลิกภาพเพื่อเตรียมความพร้อมตัวแทนนักศึกษาสำหรับส่งเข้าร่วมประกวด MR. & MISS SUNC Contest 2013 "10 สถาบันร่วมใจ เปิดประตูเมืองเชียงใหม่ สู่ประชาคมอาเซียน"

วันที่เริ่มต้น 04/12/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอต 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5201125322   นายฉัตรชัย   ก๋าเร็ว : ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 9ชั่วโมง
5204101354   นายนันทวัตร   ต๊ะพันธ์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5401113301   นางสาวกชกร   เสือกระจ่าง : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5401113314   นางสาวนริศรา   ยาทองไชย : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5401113327   นางสาวรุ่งนภา   สีม่วง : ปฐพีศาสตร์ 9ชั่วโมง
5403105309   นายณัฐพงษ์   โสภณ : เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 9ชั่วโมง
5406103320   นางสาวฐิติมา   ลังกากาศ : การบัญชี 9ชั่วโมง
5406103340   นางสาวนิตยา   ต่องสู้ : การบัญชี 9ชั่วโมง
5406103348   นายพงศภัก   ลือโฮ้ง : การบัญชี 9ชั่วโมง
5406103353   นางสาวพาขวัญ   จึงเจริญสุข : การบัญชี 9ชั่วโมง
5406103380   นางสาวพิชญ์นันทน์   พรหมณี : การบัญชี 9ชั่วโมง
5406103381   นางสาวศศิประภา   คงดี : การบัญชี 9ชั่วโมง
5406103391   นางสาวสโรชา   เท่งฮะ : การบัญชี 9ชั่วโมง
5406103395   นายสุรศักดิ์   อัง : การบัญชี 9ชั่วโมง
5406103406   นายเอกมัย   ยี่ดวง : การบัญชี 9ชั่วโมง
5412102325   นางสาวจิฑานันท์   จันน้ำท่วม : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5412102432   นางสาวศิริธร   กันทา : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 9ชั่วโมง
5414101336   นางสาวเบญจมาศ   ตันติชวลิต : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5414101356   นายภรณ์พล   กระแสร์ชล : นิเทศศาสตร์บูรณาการ 9ชั่วโมง
5501125325   นายปภพ   จี้รัตน์ : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 9ชั่วโมง
5504101347   นายธวัช   ศรีรัตน์ : วิทยาการคอมพิวเตอร์ 9ชั่วโมง
5505104383   นายวสันต์   สุวรรณทา : การปกครองท้องถิ่น 9ชั่วโมง
5522101329   นายทัศน์พล   แสงกระจ่าง : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 9ชั่วโมง
ด้วยทางผู้นำองค์กรนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ 10 สถาบันการศึกษาซึ่งประกอบไปด้วย
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่
4. มหาวิทยาลัยนอร์ท เชียงใหม่
5. มหาวิทยาลัยพายัพ
6. สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
7. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่
8. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่
9. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
10. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางด้านการสร้างเครือข่ายองค์กรและการเชื่อมความสัมพันธ์ เพื่อร่วมกันวางแผนแนวทางในการพัฒนากิจกรรมให้เป็นหนึ่งในเขตภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน รวมถึงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมและการขอความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมของแต่ละสถาบันที่ได้จัดขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกิจกรรมของแต่ละสถาบัน มีกำลังใจในการจัดกิจกรรมและพัฒนากิจกรรมให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากการทำกิจกรรมในแต่ละครั้งนั้นจะต้องมีผู้สนับสนุน ทั้งทางด้านงบประมาณ การจัดการแสดง การขอความช่วยเหลือแลกเปลี่ยนอีกหลายด้าน
ดังนั้นทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดทำโครงการเครือข่ายองค์กรนักศึกษา 10 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมในการเชื่อมความสัมพันธ์และการสร้างเครือข่ายองค์กร 10 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ให้มีความแข็งแกร่ง ตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเครือข่ายองค์กร 10 สถาบันในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 9  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 100 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   5500 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 5500 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล