โครงการประชุมสัมมนากลุ่มสภานิสิตนักศึกษา ทั่วประเทศ

วันที่เริ่มต้น 30/08/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
ไม่มีข้อมูล

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
5301123387   นางสาววันวิสา   วงษา : พลังงานทดแทน 12ชั่วโมง
5304102363   นางสาวสุดารัตน์   ราชอ่อง : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5305101348   นางสาวปารมี   เสียงสุวรรณ : รัฐศาสตร์ 12ชั่วโมง
5305104355   นางสาวภัทรวรินทร์   รัฐพิชญ์ไพศาล : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5312102476   นายอภิรักษ์   พลอยแดง : เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ 12ชั่วโมง
5401101315   นายชาญชัย   จังอินทร์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5404102332   นายปิยณัฐ   เศษจันทร์ : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5404103316   นายชวลิต   กองแก้ว : เคมี 12ชั่วโมง
5405104331   นายธนาคม   พรหมมี : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5406101354   นางสาวภรประภา   อุทัยอาจ : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 12ชั่วโมง
5406101380   นางสาวศิริวรรณ   คันศร : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 12ชั่วโมง
5406101391   นายสุขสันต์   สีใจสา : บริหารธุรกิจ (การจัดการทั่วไป) 12ชั่วโมง
5406104314   นางสาวกิติยา   ทาเหล็ก : การเงิน 12ชั่วโมง
5501125319   นายนฤดล   ป่วนกระโทก : การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 12ชั่วโมง
5504102321   นางสาวบุญญารัตน์   โตเขียว : เทคโนโลยีชีวภาพ 12ชั่วโมง
5504106343   นายศุภชัย   สมอาจ : เทคโนโลยีสารสนเทศ 12ชั่วโมง
5505104318   นายจุลดิศ   พิมศรี : การปกครองท้องถิ่น 12ชั่วโมง
5506104403   นางสาวสุวดี   ผองอ่อน : การเงิน 12ชั่วโมง
5506104406   นางสาวอรนี   กันแก้ว : การเงิน 12ชั่วโมง
5506105319   นายชลธิศ   ลือเดช : ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 12ชั่วโมง
5512106347   นางสาวพรรณรักษ์   สีนวนจันทร์ : เศรษฐศาสตร์เกษตร ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 12ชั่วโมง
5514102313   นางสาวนัทธมน   อัครเจษฎากร : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5514102328   นายภูวนัตถ์   เจียมพานิชนันท์ : ภาษาอังกฤษ 12ชั่วโมง
5522101006   นายจักราวุธ   เครืองิ้ว : สัตวศาสตร์ (สัตว์ปีก) 12ชั่วโมง
5522103020   นายสรศักดิ์   คงเพ็ชร : สัตวศาสตร์ (โคนมและโคเนื้อ) 12ชั่วโมง
5601101304   นายกิตติพงศ์   พูนทิพย์ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101307   นายคงเดช   อรรถสาร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101322   นางสาวดาราวรรณ   กิตติ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101325   นางสาวเตือนใจ   ปัดภัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101343   นายพงศกร   ชุมภูชัย : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101355   นายยศวัฒน์   คำสมุทร : พืชไร่ 12ชั่วโมง
5601101358   นายรัฐภูมิ   รุ่งเจริญ : พืชไร่ 12ชั่วโมง
สภานิสิต-นักศึกษาระดับอุดมศึกษา เป็นองค์กรกลางของนิสิต-นักศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เป็นองค์กรซึ่งหน้าที่พิทักษ์ไว้ซึ่งสิทธิของการเป็นการนิสิตนักศึกษา และการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ
ด้วยเหตุนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกันของสภานิสิต-นักศึกษา ทั่วประเทศ ได้ร่วมกิจกรรมกัน เป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ในการทำงาน รวมถึงเป็นการรวมพลังอย่างสร้างสรรค์ของนิสิตนักศึกษาในฐานะเยาวชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิต-นักศึกษา และเป็นการฝึกฝนตัวเองให้เหมาะสมกับการเป็นบัณฑิตผู้มีหน้าที่พัฒนาประเทศชาติต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ระดับชาติ
ปริมาณงานทั้งหมด 12  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 120 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   150000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 150000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล