โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 01/03/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 29/03/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด ไม่ระบุ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา ถือเป็นศูนย์กลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย โดยสภานักศึกษามีหน้าที่พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์และประเมินผลโครงการและงบประมาณขององค์กรนักศึกษาที่ได้จัดกิจกรรมโดยใช้เงินบำรุงกิจกรรมนักศึกษาและเงินรายได้ นอกจากนี้ยังเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์อันพึงมีของนักศึกษา โดยเป็นสื่อกลางระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัย และองค์การนักศึกษากับสโมสรนักศึกษา มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษาในด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์ ด้านวิชาการ ตลอดจนเป็นองค์กรหลักในการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่าง ๆ แต่เนื่องจากในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินงานเป็นระบบ e-project และเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำหน้าที่ของสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงมีความประสงค์ที่จะจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านองค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขึ้น เพื่อศึกษากระบวนการทำงานขององค์กรนักศึกษาต่างมหาวิทยาลัย เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินงานของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการดำเนินงานของสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ อื่นๆ
ปริมาณงานทั้งหมด 42  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 105 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   438490 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 438490 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล