โครงการชาวประชาแม่โจ้ปลอดภัยใส่ใจในอาหารและน้ำดื่ม ประจำปี 2556

วันที่เริ่มต้น 05/04/2556 เวลา 8:30 วันที่สิ้นสุด 30/09/2556 เวลา 16:30
สถานที่จัด โรงอาหารเทอดกสิกร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สภานักศึกษา สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
หน่วยงานภายนอก 0
ไม่มีข้อมูล
รวม 1

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
เนื่องจากสภานักศึกษา เป็นองค์กรกลางของนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และเป็นองค์กรซึ่งมีหน้าที่พิทักษ์สิทธิของนักศึกษา และจัดการดำเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
ด้วยเหตุนี้เพื่อให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ตระหนักถึงอาหารและน้ำดื่มที่มีความสะอาด ไม่มีสารพิษตกค้าง และ ให้ผู้ประกอบการ มีความตื่นตัวที่จะให้บริการอย่างจริงใจ และซื่อสัตย์ต่อผู้เข้ารับบริการ ทั้งในด้านความสะอาด ความปลอดภัย และความยุติธรรมตลอดเวลา
ดังนั้นสภานักศึกษาจึงจะได้จัดทำโครงการ ชาวประชาแม่โจ้ปลอดภัย ใส่ใจในอาหาร และน้ำดื่ม เพื่อเป็นการดำรงไว้ซึ่งสิทธิของนักศึกษา และเป็นการฝึกอบรมผู้ประกอบการมีคุณภาพในกระบวนการผลิตอาหาร
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 30 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   30 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   35000 บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย 35000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล