โครงการแป๋งบ้านสร้างเมือง ระยะที่ 1 (เทศบาลตำบลหนองจ๊อม)
-
วันที่เริ่มต้น 01/01/2557 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 30/09/2557 เวลา 0:00
สถานที่จัด เทศบาลตำบลหนองจ๊อม 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก
อภินันท์ สุวรรณรักษ์ คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
สุระพงษ์ เตชะ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
วัฒนาพงษ์ ใหม่เฟย คณะสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานคณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
รุจาดล นันทชารักษ์ วิทยาลัยบริหารศาสตร์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
โครงการแม่โจ้แป๋งบ้านสร้างเมือง ระยะที่ 1 (เทศบาลตำบลหนองจ๊อม) โดยมีความมุ่งหวังเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษารู้จักวิถีชีวิตของชุมชนบริเวณรอบ ๆ มหาวิทยาลัย เป็นการปลูกจิตสำนึกและปรับประยุกต์ใช้งานวิชาการในการพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จึงได้ร่วมกับวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ดำเนินกิจกรรมโครงการ ในพื้นที่ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยกิจกรรมโครงการมีการบูรณาการกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในชุมชน ด้วยเหตุผลดังกล่าว การจัดทำกิจกรรมโครงการจึงเน้นการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการ โดยคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาแต่ละคณะ เป็นหลักในการดำเนินกิจกรรมโครงการ เพื่อให้นักศึกษาเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยนักศึกษาเป็นผู้คิด นักศึกษาเป็นผู้ปฏิบัติ และการเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ซึ่งนักศึกษาจะได้มีการประชุมวางแผน มีการแบ่งงานกันทำที่ชัดเจน และมีการประชุมสรุปผลกิจกรรมเพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรค์ในการดำเนินกิจกรรมมาเป็นข้อมูลในการดำเนินกิจกรรมโครงการในครั้งต่อไป
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 6  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   200 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล