โครงการค่ายอาสาพัฒนาสังคม ภาวะผู้นำสัมพันธ์ ครั้งที่ 2

วันที่เริ่มต้น 15/03/2557 เวลา 6:00 วันที่สิ้นสุด 18/03/2557 เวลา 17:00
สถานที่จัด อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สาขา/กอง หน่วยงานภายใน  
ผู้รับผิดชอบหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ต้องการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมภายนอกที่มีการใช้ชีวิตที่ลำบาก ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กิจกรรมที่สำคัญก็คือ การออกอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์อันจะก่อให้เกิดการใช้ชีวิตที่มีคุณค่าและมีความรู้สึกในการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมจากการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้ขวดพลาสติก การตัดไม้ทำลายป่า การเผ่าป่าจากชุมชน เป็นต้น อีกทั้งการที่จะเริ่มทำกิจกรรมใดในแต่ละเรื่อง จะต้องมีผู้นำเป็นคนผลักดัน เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมที่วางแผนไว้ ซึ่งจะก่อให้เกิดการดำเนินงานเป็นไปได้ด้วยดีตามแผนและนโยบาย รวมถึงการเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนที่ดีเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อบุคคลทั่วไป การที่มีผู้นำหลายด้านหลายบุคคลแต่กลับไม่มีการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างองค์กรหรือกลุ่มคน ไม่มีการลดความขัดแย้งหรือสิ่งที่ไม่เข้าใจกัน งานนั้นๆถึงแม้จะมีผู้นำหลายคนก็มิอาจประสพความสำเร็จได้ เนื่องจากเหล่าผู้นำยังไม่เข้าใจกันเองไม่มีความสามัคคี ไม่มีความร่วมมือซึ่งกันและกัน ผู้ตามก็มิอาจสามารถทำตามได้ งานนั้นก็จะล้มเหลวในทันที และด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการเน้นอย่างยิ่งในด้านความสามัคคี ดั่งปรัชญาที่ว่า "แม่โจ้อยู่ได้ด้วยความสามัคคี" ดังนั้นทางองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้เล็งเห็นความสำคัญในส่วนนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดทำโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาภาวะผู้นำสัมพันธืครั้งที่2 โดยการนำผู้นำที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการจากทุกสาขาทุกชั้นปีในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าสู่การพัฒนาชุมชนที่ห่างไกล ณ หมู่บ้านเลาวู อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสร้างสาธารณูปโภค เช่น สุขา สาธารณะ ศาลาเอนกประสงค์ เป็นต้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 22  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 200 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   ไม่ระบุ คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล