โครงการอาสาพัฒนาเพื่อสร้างเสริมจิตอาสา : กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์อย่างยั่งยืน

วันที่เริ่มต้น 10/06/2556 เวลา 0:00 วันที่สิ้นสุด 31/08/2556 เวลา 0:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณัฐภัทร ดาวสุข คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม สำนักงานคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
อรณุตรา จ่ากุญชร สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา
พิชิตพงษ์ ไชยโยชน์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
กรรณิการ์ เลิศพฤกษ์พนา สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
การสร้างให้นักศึกษาเป็นคนเก่ง ดี มีสุข ตามแนวทางของบัณฑิตไทยในอุดมคตินั้น จิตสำนึกด้านอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังให้กับนักศึกษา เพราะสามารถสร้างให้นักศึกษาเป็นคนดีของสังคม รู้จักการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น การวางแผนการทำงานได้เป็นอย่างดี
งานกิืจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จึงมีความประสงค์จะจัดโครงการอาสาพัฒนาเพื่อสร้างเสริมจิตอาสาขึ้น เพื่อเป็นกลไกให้นักศึกษาได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งการใช้ชีวิต การมีส่วนร่วมในการดูแลสังคม เรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดีผ่านกิจกรรมอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ โดยเน้นการนำองค์ความรู้ในแต่ละสาขาวิชาของนักศึกษามาปรับใช้ในกิจกรรมจริง 3 กิจกรรม คือ
1. กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้แก่นักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์อย่างยั่งยืน
2. กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมชุมชน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาและชุมชน
3. กิจกรรมการสร้างฐานเรียนรู้การเกษตร เพื่อเป็นแหล่งศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ในชุมชน
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 18  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 235 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   235 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   126000 บาท
มูลค่ารายรับ   126000 บาท
ค่าใช้จ่าย 124000 บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   124000 บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล