โครงการประกวดสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร ประจำปี 2556 "กิจกรรมการประกวดรอบคัดเลือกตัวแทนมหาวิทยาลัย"

วันที่เริ่มต้น 22/08/2556 เวลา 16:00 วันที่สิ้นสุด 22/08/2556 เวลา 21:00
สถานที่จัด ห้องประชุมอาคม กาญจนประโชติ อาคารอำนวย ยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

หน่วยงานที่จัด ผู้รับผิดชอบ ผู้เข้าร่วม
หน่วยงานที่จัด
คณะ/สำนัก สำนักงานมหาวิทยาลัย สาขา/กอง กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานภายใน  งานกิจกรรมนักศึกษา
ผู้รับผิดชอบหลัก
ณภัทร แก่นสาร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย กองพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผู้รับผิดชอบหลัก (นักศึกษา)
ไม่มีข้อมูล
สุนทรพจน์ คือการพูดดี มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟัง ได้แก่การพูดที่เป็นทางการ เช่น การปาฐกาถา กล่าวปราศรัย ให้โอวาท กล่าวนำ หรือกล่าวชี้แจงแก่ที่ประชุมสมัชชาในวาระสำคัญต่าง ๆ รวมทั้งการพูดในพิธีการ เช่น กล่าวรายงาน เปิดงาน ปิดงาน กล่าวต้อนรับ กล่าวอำลา กล่าวขอบคุณ กล่าวอวยพรในโอกาสต่าง ๆ ตลอดจนการกล่าวไว้อาลัย และสดุดี เป็นต้น สุนทรพจน์จึงเป็นการพูดที่ต้องอาศัยทักษะและประสบการณ์ ตลอดจนความสามารถในการใช้ภาษาทั้งวัจนภาษา และอวัจนภาษา การกล่าวสุนทรพจน์ต้องใช้ภาษามาตรฐานหรือภาษาราชการเป็นหลัก การใช้่ภาษาในสุนทรพจน์ต้องถูกต้อง ชัดเจน กะทัดรัด และน่าฟังน่าติดตาม ด้วยลีลาสุภาพ ไม่ใช่ลักษณะของการพูดปลุกระดมมวลชน หรือการพูดประกอบการแสดงต่าง ๆ ผู้กล่าวสุนทรพจน์ส่วนมากจะเป็นผู้อยู่ในระดับบริหารนับตั้งแต่ระดับหัวหน้าหน่วยงานเล็ก ๆ จนกระทั่งองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนระดับชาติ และระดับสากล ซึ่งผู้กล่าวมักจะอ่านตามต้นฉบับที่มีผู้ร่างให้ บางครั้งผู้ร่างก็ขาดความชำนาญ ทำให้ผู้พูดต้องมาปรับเปลี่ยนข้อความอีกทำให้เสียเวลาเปล่าจนรัฐมนตรีบางท่านปรารภว่าหาคนเขียนสุนทรพจน์ให้ไม่ได้
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดให้มีการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศที่มีความสามารถและมีความสนใจในการพูดสุนทรพจน์ได้ถวายงานผ่านภาษา ในหัวข้อ "ตามรอยพระยุคลบาท ช่วยชาติได้อย่างไร" และได้จัดขึ้นทุก ๆ ปี โดยได้เชิญชวนให้สถาบันอุดมศึุกษาทั่วประเทศส่งตัวแทนนักศึกษา จำนวนไม่เกินสถาบันละ 2 คน เข้าร่วมประกวด โดยแบ่งเป็นรอบคัดเลือกในภูมิภาค จำนวน 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร และนำตัวแทนนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละภาคเข้าไปประกวดในรอบชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกครั้ง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาถ่ายทอดความรู้และความคิดโน้มน้าวจิตใจผู้ฟังให้ปฏิบัติตามในเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและเป็นการส่งเสริมทักษะการพูดในรูปแบบ "สุนทรพจน์" ที่ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่ออาชีพและผู้จะก้าวเป็นผู้นำ ประกอบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติเป็นประจำทุกปี และเพื่อให้ได้ตัวแทนนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการส่งนักสึกษาเข้าร่วมประกวด งานกิจกรรมนักศึกษา จึงได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามรอยพระยุคลบาทช่วยชาติได้อย่างไร ขึ้น
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตอนที่ 1 รายละเอียด
ประเภท/ลักษณะงาน ไม่ระบุ
เกี่ยวข้องกับกิจกรรม ไม่ระบุ
ระดับ ในสถาบัน
ปริมาณงานทั้งหมด 3  
เป้าหมายผู้เข้าร่วม 220 คน
จำนวนผู้เข้าร่วม   220 คน
ตอนที่ 2 รายรับ-รายจ่าย
รายรับ   ไม่ระบุ บาท
มูลค่ารายรับ   ไม่ระบุ บาท
ค่าใช้จ่าย ไม่ระบุ บาท
มูลค่าค่าใช้จ่าย   ไม่ระบุ บาท
ตอนที่ 3 ผลการดำเนินงาน
ไม่ระบุ
ตอนที่ 4 สอดคล้องสมรรถนะ
ประเภทสมรรถนะ
ตอนที่ 5 เอกสารอ้างอิง
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 6 ภายใต้โครงการ
ตอนที่ 7 ภายใต้งานวิจัย
ไม่มีข้อมูล
ตอนที่ 8 การบูรณาการ
ไม่มีข้อมูล