งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายเขต ศรีพรรณ 980 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายปรีชา รัตนัง 003 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 908 นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายสันต์ชัย มุกดา ข458 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ 070 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางศศิธร ปัญญา 356 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ 357 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ 366 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายรุ่งโรจน์ มณี 531 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา 575 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ 694 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม 839 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. น.ส.อัชฌา เทพศิริ 979 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ 985 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ ล084 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
16. นายวิชิต วิชัย 072 พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
17. นายวิรัตน์ วงค์จักร์ 097 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
18. น.ส.อัยวริญ แก้วชิต 098 นักวิชาการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
19. นายกานต์พนธ์ ชุมภู 099 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
20. น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี 100 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
21. นายประดับการ มาอุด 183 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
22. นายประมวล ภูเขา 192 พนักงานประจำห้องทดลอง ลูกจ้างประจำ
23. นายประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่ 239 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
24. นางอำไพ ออนศรี 240 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
25. นายเกียรติยศ บุญเรือง 241 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
26. นายประสิทธิ์ จันทร์ตาธรรม 242 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
27. นายดวงจันทร์ ขยัน 243 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
28. นายสถิตย์ ดวงดี 244 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน