งานอำนวยการ
1. นางพรสวรรค์ นักดนตรี ข259 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางเนตรนภา ธะนันต์ 490 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายธนัท นันทะชมภู 035 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
4. นางอาจารียา ปิยะจันทร์ 036 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
5. นางจุรีรัตน์ สุยะเขต 037 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
6. น.ส.รฎาพร ละออง 209 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน