งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
1. น.ส.วิไลพร นามวงค์ 164 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา 162 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน 163 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ 453 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ 518 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายเอกพจน์ อินเทพ 718 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย