งานการเงินและพัสดุ
1. นางรัตติกา ชัยสวัสดิ์ 894 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายประสิทธิ์ มหาไม้ 272 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวเบญจมาภรณ์ วิริยา 065 นักวิชาการเงินและบัญชี . พนักงานส่วนงาน