สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1. นางวิภาวรรณ ผาภูมิ ข554 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางวิภาวรรณ ผาภูมิ ข554 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นายสุรเชษฐ เขื่อนควบ 376 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางสินีลักษณ์ เครือปัญญา 378 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายพงศ์นรินทร์ จอมใจป้อ 592 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.เบญจมาศ ปานดี 989 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายสราวุฎ อาริยะ 122 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
6. นางสุนทรี หาญพรหม 139 พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
7. นายสมบูรณ์ แซ่งุ่ย 253 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานมหาวิทยาลัย
งานคลังและพัสดุ
1. นายอดุลย์ โพธิ 182 หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ดวงดาว อุตรสัก 373 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.นภสร บุญเรือง 374 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.อธิษฐาน มีแสงแก้ว 1083 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา
1. น.ส.ยุรีวรรณ นนทวาสี 435 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.อรุณศรี เอี่ยมรัมย์ 375 นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายประพันธ์ จิโน ข432 วิศวกรโลหการ ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายสุมิตร เชื่อมชัยตระกูล 043 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. น.ส.จีราพร ทิพย์เนตร 1098 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางเยาวลักษณ์ ลิลิต 372 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นางวิไล กานิล 593 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
8. นางจันทร์จิรา วันชนะ 698 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายทองลา ภูคำวงศ์ 707 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. นายเอกชัย บุญธรรม 838 นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. น.ส.นันท์ณภัส ระหงษ์ 917 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. ว่าที่ ร.ต.ประถม พิชัย 112 ช่างฝีมือโรงงาน ลูกจ้างประจำ
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. น.ส.ปวริศา ศรีสง่า 591 หัวหน้างานบริการวิชาการและวิจัย หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย