สำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร
1. นางอารีรักษ์ วิชัยศรี 704 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางอารีรักษ์ วิชัยศรี 704 ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี พนักงานมหาวิทยาลัย
งานบริหารและธุรการ
1. นางอารีย์ นามเมือง 355 หัวหน้างานบริหารและธุรการ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.เขมินทรา ติ๊บปัญญา 1001 นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ชรินทร์ทิพย์ โกฎิแก้ว 1100 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.กมลลักษณ์ มณีเกี๋ยง 1103 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นางภัชราภรณ์ จันต๊ะ 186 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. น.ส.สุภาภรณ์ สิริกรม 364 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. นายกิตติชัย เกตุจิ๋ว 365 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. น.ส.ศรีวรรณ ดอนวิเศษ 506 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. ว่าที่ ร.ต.คนึง เมฆสุวรรณ 571 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.กาญจนา ภักดิ์สันติพงศ์ 616 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
11. น.ส.สุจิรา ทิวจิรกุล 981 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. นายภูเบศ ทรัพย์โภคิน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
13. นายสานิตย์ คำตุ้ย 086 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
14. น.ส.รณิดา พรมศรี 087 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
15. นายกิตติศักดิ์ พุทธวงค์ 088 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
16. นายอนุศิษฏ์ บุญทาแดง 089 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ . พนักงานส่วนงาน
17. นางจิราพร หลงปันใจ 090 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
18. นายธีระชัย ศรีทอง 091 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป . พนักงานส่วนงาน
19. นางภินัณญา เหมืองคำ 092 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
20. นายประสิทธิ์ ทาริเดช 132 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง . ลูกจ้างประจำ
21. นายสุดใจ วรรณวิชิต 182 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
22. นางหทัยรัตน์ ชววัฑรัตน์ชัย 195 พนักงานธุรการ ลูกจ้างประจำ
23. นายนรินทร์ สุจริต 237 พนักงานขับรถ . พนักงานส่วนงาน
24. นายสายชล วิมานทอง 238 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานคลังและพัสดุ
1. นางพิกุล นิลวาส ข170 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.พัชรินทร์ อลิปริยกุล 568 นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.นพมาศ มุ่งเมือง 093 นักวิชาการพัสดุ . พนักงานส่วนงาน
4. นายสุรัตน์ เสาร์คำ 121 พนักงานพิมพ์ ลูกจ้างประจำ
5. นางรัตน์นรี ปะมาละ 202 พนักงานการเงินและบัญชี ลูกจ้างประจำ
งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ
1. น.ส.พิกุล โพธิวงค์ 094 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน . พนักงานส่วนงาน
2. นางเกศริน ขยัน 095 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
งานบริการการศีกษาและกิจการนักศึกษา
1. นายเขต ศรีพรรณ 980 หัวหน้างานบริการการศึกษาและกิจการนักศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นายปรีชา รัตนัง 003 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. ดร.นรินทร์ ท้าวแก่นจันทร์ 908 นักวิทยาศาสตร์ ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นายสันต์ชัย มุกดา ข458 นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายสัมพันธ์ ตาติวงค์ 070 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นางศศิธร ปัญญา 356 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
7. น.ส.วราภรณ์ ภูมิ์พิพัฒน์ 357 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
8. ดร.จักรพงษ์ สุภาวรรณ์ 366 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
9. นายรุ่งโรจน์ มณี 531 นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
10. น.ส.นุจรีย์ พรมโสภา 575 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
11. นายบัณฑิต ต๊ะเสาร์ 694 นักวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
12. น.ส.อภิริยา นามวงศ์พรหม 839 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
13. น.ส.อัชฌา เทพศิริ 979 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
14. น.ส.สุลาวัลย์ อาทิตย์ 985 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
15. นายเสริมศักดิ์ พรหมจารีย์ ล084 ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ ปฏิบัติงาน พนักงานมหาวิทยาลัย
16. นายวิชิต วิชัย 072 พนักงานห้องปฏิบัติการ ลูกจ้างประจำ
17. นายวิรัตน์ วงค์จักร์ 097 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
18. น.ส.อัยวริญ แก้วชิต 098 นักวิชาการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
19. นายกานต์พนธ์ ชุมภู 099 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
20. น.ส.เดือนวิสาข์ สิงหะภักดี 100 นักวิชาการศึกษา . พนักงานส่วนงาน
21. นายประดับการ มาอุด 183 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
22. นายประมวล ภูเขา 192 พนักงานประจำห้องทดลอง ลูกจ้างประจำ
23. นายประดิษฐ์ ฟูจันทร์ใหม่ 239 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
24. นางอำไพ ออนศรี 240 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
25. นายเกียรติยศ บุญเรือง 241 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
26. นายประสิทธิ์ จันทร์ตาธรรม 242 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
27. นายดวงจันทร์ ขยัน 243 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
28. นายสถิตย์ ดวงดี 244 ผู้ปฏิบัติงานการเกษตร . พนักงานส่วนงาน
งานบริการวิชาการและวิจัย
1. นางอภิชนา วงศ์วารเตชะ 263 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย