กองแผนงาน
1. นางสิริลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ ข289 ผู้อำนวยการกองแผนงาน ผู้อำนวยการกอง พนักงานมหาวิทยาลัย
งานอำนวยการ
1. นางจิราพร สุนันทานนท์ 853 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.กมลมาส จำรัส 268 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายปรีชา มะโนแสน 175 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
งานวิจัยสถาบัน
1. นางมยุรา ชูทอง 165 หัวหน้างานวิจัยสถาบัน หัวหน้างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.วัชราภรณ์ พิลา 1094 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นายฐิติกร บุญราศรี 680 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.ธนัชพร เปรมเกษม 681 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล
1. นายวรุณสิริ สุจินดา 454 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.มีนา ทาหอม 096 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. น.ส.ภัครัศ ยุทธวราชัย 990 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. นางวรกานต์ เขียวละม้าย 719 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
งานวิเคราะห์งบประมาณและอัตรากำลัง
1. น.ส.วิไลพร นามวงค์ 164 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. นางธัญลักษณ์ อารยพิทยา 162 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางภูษิตา ญาติมิตรหนุน 163 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
4. น.ส.วรรณภา กลัดกลีบ 453 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
5. นายพิพัฒ อิสระไพจิตร์ 518 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
6. นายเอกพจน์ อินเทพ 718 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย