ฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ
1. นายอุ่นเรือน ขยัน ข386 นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ พนักงานมหาวิทยาลัย
2. น.ส.ประทีปชล ชัยเลิศ 773 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ พนักงานมหาวิทยาลัย
3. นางสาวรัศมิมัต ชมภูจี๋ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ . จ้างเหมา
4. นางพิชญาภัค คำสืบ 223 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร . พนักงานส่วนงาน
5. น.ส.เศรษฐินี เตียมดี 224 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน
6. นายมงคล ประเสริฐ 225 ช่างเทคนิค . พนักงานส่วนงาน