รายงานสถิติข้อร้องเรียน
แสดงข้อมูล
ผลการค้นหาข้อมูลระหว่างวันที่ 1/10/2566 ถึง 30/9/2567 พบข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ

รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน แยกตามประเภทผู้เขียน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/10/2566 ถึงวันที่ 30/9/2567

Chart.
ประเภทผู้เขียนจำนวนกำลังดำเนินการสำเร็จยกเลิก/ไม่สำเร็จ
นักศึกษา 12 9 3 0
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 6 6 0 0
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 5 3 2 0

รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน แยกตามประเภท ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/10/2566 ถึงวันที่ 30/9/2567

Chart.
ประเภทการร้องเรียน จำนวน กำลังดำเนินการ สำเร็จ ยกเลิก/ไม่สำเร็จ
ข้อร้องเรียนทั่วไป 23 18 5 0
จำนวนข้อร้องเรียนโดยแย่งตามประเภทข้อร้องเรียนย่อย มีดังนี้ (หมายเหตุ 1 ข้อร้องเรียนสามารถเลือกได้หลายประเภทย่อย)
ประเภทย่อยจำนวนกำลังดำเนินการสำเร็จยกเลิก/ไม่สำเร็จ
สร้างความเดือดร้อน 7 4 3 0
เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ 5 3 2 0
จรรยาบรรณอาจารย์/บุคลากร 5 4 1 0
พฤติกรรมของนักศึกษา 5 3 2 0
การลงทะเบียนเรียน 4 4 0 0
ทั่วไป 4 3 1 0
การเรียนการสอน 3 3 0 0
การรับน้อง 1 0 1 0
อาคารและสถานที่ 1 1 0 0
ลัก ขโมย ของหาย 0 0 0 0
การวิจัย 0 0 0 0
การบริการวิชาการ 0 0 0 0
ระบบสารสนเทศ 0 0 0 0
การเข้าศึกษาต่อ 0 0 0 0
การรับบุคลากร 0 0 0 0
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี 0 0 0 0
ประเภทการร้องเรียน จำนวน กำลังดำเนินการ สำเร็จ ยกเลิก/ไม่สำเร็จ
ข้อร้องเรียนการทุจริต 0 0 0 0
จำนวนข้อร้องเรียนโดยแย่งตามประเภทข้อร้องเรียนย่อย มีดังนี้ (หมายเหตุ 1 ข้อร้องเรียนสามารถเลือกได้หลายประเภทย่อย)
ประเภทย่อยจำนวนกำลังดำเนินการสำเร็จยกเลิก/ไม่สำเร็จ
การเงิน 0 0 0 0
บุคคล 0 0 0 0
การปฏิบัติงาน 0 0 0 0

รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน แยกตามหน่วยงาน

Chart.
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/10/2566 ถึงวันที่ 30/9/2567
หน่วยงานจำนวนกำลังดำเนินการสำเร็จยกเลิก/ไม่สำเร็จ
คณะวิทยาศาสตร์ 1 0 1 0
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ 1 0 1 0
คณะศิลปศาสตร์ 1 1 0 0
กองบริหารงานทรัพย์สินและกิจการพิเศษ 1 0 1 0
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 1 0 1 0

รายงานข้อมูลสถิติความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ

ข้อมูลผู้ตอบแบบสำรวจระหว่างวันที่ 1/10/2566 ถึงวันที่ 30/9/2567 ผู้ตอบทั่วไปจำนวน 1 ครั้ง ผู้ใช้งานระบบจำนวน 0 ครั้ง รวมทั้งหมด 1 ครั้ง
คำถามระดับความพึงพอใจ (เต็ม 5)
1. เข้าถึงบริการได้ง่ายไม่ยุ่งยากซับซ้อน4
2. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการ/ ขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการชัดเจน เข้าใจง่าย4
3. ความเพียงพอของช่องทางต่าง ๆ ในการขอรับบริการ4
4. การเปิดรับฟังความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ กระดานแสดงความคิดเห็น ฯลฯ4
5. ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการ4
6. การให้บริการเป็นไปตามกระบวนการ/ขั้นตอนที่กำหนดไว้4