รายงานสถิติข้อร้องเรียน
แสดงข้อมูล
ผลการค้นหาข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2564 ถึง 31/12/2564 พบข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ

รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน แยกตามประเภทผู้เขียน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2564 ถึงวันที่ 31/12/2564
ประเภทผู้เขียนจำนวน
นักศึกษา 4
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 1

รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน แยกตามประเภท

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2564 ถึงวันที่ 31/12/2564
ประเภทจำนวน
อาคารและสถานที่ 3
พฤติกรรมของนักศึกษา 3
การเรียนการสอน 2
ลัก ขโมย ของหาย 2
สร้างความเดือดร้อน 2
การวิจัย 1
ทั่วไป 1

รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน แยกตามหน่วยงาน

ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2564 ถึงวันที่ 31/12/2564