รายงานสถิติข้อร้องเรียน
แสดงข้อมูล
ผลการค้นหาข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2566 ถึง 31/12/2566 พบข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ

รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน แยกตามประเภทผู้เขียน ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566

Chart.
ประเภทผู้เขียนจำนวนกำลังดำเนินการสำเร็จยกเลิก/ไม่สำเร็จ
นักศึกษา 13 6 7 0
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 7 6 1 0
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 0 0 0 0

รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน แยกตามประเภท ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566

Chart.
ประเภทการร้องเรียน จำนวน กำลังดำเนินการ สำเร็จ ยกเลิก/ไม่สำเร็จ
ข้อร้องเรียนทั่วไป 20 12 8 0
จำนวนข้อร้องเรียนโดยแย่งตามประเภทข้อร้องเรียนย่อย มีดังนี้ (หมายเหตุ 1 ข้อร้องเรียนสามารถเลือกได้หลายประเภทย่อย)
ประเภทย่อยจำนวนกำลังดำเนินการสำเร็จยกเลิก/ไม่สำเร็จ
สร้างความเดือดร้อน 16 10 6 0
การเรียนการสอน 8 7 1 0
อาคารและสถานที่ 3 2 1 0
ทั่วไป 2 0 2 0
เกี่ยวกับการทำงานของเจ้าหน้าที่ 2 2 0 0
จรรยาบรรณอาจารย์/บุคลากร 1 0 1 0
การเข้าศึกษาต่อ 1 1 0 0
การรับบุคลากร 0 0 0 0
พฤติกรรมของนักศึกษา 0 0 0 0
การลงทะเบียนเรียน 0 0 0 0
การรับน้อง 0 0 0 0
ระบบสารสนเทศ 0 0 0 0
ธรรมาภิบาลของอธิการบดี 0 0 0 0
ลัก ขโมย ของหาย 0 0 0 0
การวิจัย 0 0 0 0
การบริการวิชาการ 0 0 0 0
ประเภทการร้องเรียน จำนวน กำลังดำเนินการ สำเร็จ ยกเลิก/ไม่สำเร็จ
ข้อร้องเรียนการทุจริต 0 0 0 0
จำนวนข้อร้องเรียนโดยแย่งตามประเภทข้อร้องเรียนย่อย มีดังนี้ (หมายเหตุ 1 ข้อร้องเรียนสามารถเลือกได้หลายประเภทย่อย)
ประเภทย่อยจำนวนกำลังดำเนินการสำเร็จยกเลิก/ไม่สำเร็จ
การเงิน 0 0 0 0
บุคคล 0 0 0 0
การปฏิบัติงาน 0 0 0 0

รายงานข้อมูลข้อร้องเรียน แยกตามหน่วยงาน

Chart.
ข้อมูลระหว่างวันที่ 1/1/2566 ถึงวันที่ 31/12/2566
หน่วยงานจำนวนกำลังดำเนินการสำเร็จยกเลิก/ไม่สำเร็จ
กองพัฒนานักศึกษา 2 0 2 0
กองเทคโนโลยีดิจิทัล 1 0 1 0
คณะวิทยาศาสตร์ 1 0 1 0
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร 1 0 1 0
สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ 1 0 1 0

รายงานข้อมูลสถิติความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบ