ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 370
ชื่อสมาชิก : รัชนีวรรณ คำตัน
เพศ : หญิง
อีเมล์ : ratchaneew@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 30/3/2554 9:59:13
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 30/3/2554 9:59:13


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
สรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์ OBE การบริหารหลักสูตรตามแนวคิด OBE หลักสูตรต้องทราบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกำหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs) ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิสัยทัศน์ พันธกิจ คุณลักษณะบัณฑิตของมหาวิทยาลัย มีการออกแบบหลักสูตร (BCD) เพื่อกำหนดเนื้อหาวิชาโครงสร้างหลักสูตร การออกแบบรายวิชาโดยการกำหนด CLOs ที่แสดงให้เห็นถึงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมถึงการวัดและประเมินผลที่มีความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLOs)
จากการเข้าร่วมอบรมผู้ประเมินที่จัดขึ้นโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ทำให้ทราบถึงหลักเณฑ์ในการประเมินในแต่ละ Criteria ซึ่งสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับคณาจารย์ทั้งในสาขาเพื่อปรับใช้ในการประเมินภายใต้ระบบการประเมิน AUN-QA และเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้เข้าร่วมประเมินจากสถาบันอื่นๆ