ตอนที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
รหัสอ้างอิง : 1927
ชื่อสมาชิก : จิราดร ถิ่นอ่วน
เพศ : ชาย
อีเมล์ : Jiradon_t@mju.ac.th
ประเภทสมาชิก : บุคลากรภายใน[สังกัด]
ลงทะเบียนเมื่อ : 24/6/2558 16:20:54
แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 24/6/2558 16:20:54


ตอนที่ 2 : ประวัติการเขียนบทความของสมาชิก
โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจำปีงบประมาณ 2559 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีการพัฒนาในการเสริมสร้างองค์ความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) ความสามารถ (Ability) ทัศนคติ (Attitude) และสร้างแรงจูงใจ (Motivation) และมีการจัดกิจกรรมสร้างพลังใจและพลังกายเพื่อเป็นการกระตุ้นแรงจูงใจสร้างทัศนคติที่ดีสร้างความสมดุลในชีวิตการทำงานเพื่อให้มีความสุขในการปฏิบัติงานและมีการดูแลสุขภาพที่ดีด้วยตนเอง