Blog : แพทย์แผนไทย

รายการบทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งหมดของ Blog : แพทย์แผนไทย
การศึกษาแพทย์แผนไทยประกอบด้วย 4 วิชาหลัก ได้แก่ เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย ผดุงครรภ์ไทย และหัตถการไทย เป็นการอบรมที่เน้นการบรรยายและปฏิบัติการ ความรู้จากการอบรมนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่อง สมุนไพรเพื่อบำรุงสุขภาพและรักษาโรค การเรียนรู้ชนิดของพืชสมุนไพร ตำรับยาจากคัมภีร์ต่างๆ เป็นศาสตร์ที่เป็นองค์ความรู้ของแผ่นดิน แต่ความรู้เหล่านี้ยังต้องการการพิสูจน์ด้วยวิธีการทดสอบทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบัน ความรู้จากการแพทย์แผนไทยและวิทยาศาสตร์ปัจจุบันจึงยังเป็นศาสตร์ที่ต้องการการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงอยู่อีกมาก นอกจากนี้แล้วพืชพรรณต่างๆที่มีความสำคัญในทางการแพทย์ยังน่าส่งเสริมให้มีการพัฒนาแบบครบวงจร เช่น การปลูก การบำรุงดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การแปรรูป และการจัดจำหน่าย
แพทย์แผนไทย »
คำสำคัญ :
กลุ่มบทความ : บทความการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วไป
หมวดหมู่ : การแพทย์ สุขภาพ สุขภาวะ
สถิติการเข้าถึง : เปิดอ่าน  ครั้ง | แสดงความคิดเห็น 0  ครั้ง
ผู้เขียน  วันที่เขียน  แก้ไขล่าสุดเมื่อ

URL สำหรับอ้างอิงถึงหน้านี้