ระดับ : ต่างประเทศ


ลำดับ วันที่ รายการ  
1 24/03/2564 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผลงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศอันดับ 2 (ผศ.ฉัตร และ อ.ดร.อุกฤษณ์)
2 24/03/2564 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศอันดับ 2 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉัตร ชูชื่น)
3 24/03/2564 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผลงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 รางวัลชนะเลิศ (อ.ดร.อุกฤษณ์ มารังค์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตร ชูชื่น)
4 24/03/2564 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผลงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศอันดับ 1 (อ.ณัฐดนัย เขียววาท)
5 24/03/2564 อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ผลงานด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563 รองชนะเลิศอันดับ 1 (อ.ณัฐดนัย เขียววาท)
6 09/04/2564 พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น ประจำปี 2563 ด้านบริการดีเด่น